zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.5.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 14 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „pzp”, Zamawiający informuje, że musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym. W związku z tym Zamawiający, zgodnie z art. 256 pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, mając na uwadze, że unieważnienie to następuje przed upływem terminu składania ofert, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/20549/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (19 maja 2022, 16:00:35)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (13 czerwca 2022, 13:46:21)
Zmieniono: informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769