zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.1.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 24 lutego 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu została złożona oferta przez firmę WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na kwotę 3 852 717,68 zł brutto. Złożona oferta wstępna spełniała wymogi zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także zabezpieczona była wartością wadialną wymaganą przez Zamawiającego. Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poinformował na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://josephine.proebiz.com/pl/tender/17283/summary), że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT w wysokości 3 319 494,88 PLN. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w toku prowadzonej procedury przetargowej stwierdza, że nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką miał przewidzianą na realizację przedmiotu zamówienia (tj. 3 319 494,88 zł brutto).  
Dokumenty przetargowe oraz:
składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem:

Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/17283/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (3 lutego 2022, 00:05:48)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 marca 2022, 11:19:07)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2073