zamówienie na:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2020
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 3 478 159,79 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 85,65 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ.  
informacja o wyniku przetargu IGM_271_7_2020 (905kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (551kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_z_27_01_2021 (478kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_z_25_01_2021 (423kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19.01.2021 (423kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.01.2021 (424kB) pdf
ogłoszenie_776805_N_2020 (757kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zmiana_z_27_01_2021 (635kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zm_z_25_01_2021 (673kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zm_z_19_01_2020 (654kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020_zm_z_14_01_2021 (615kB) pdf
SIWZ_IGM_271_7_2020 (653kB) pdf
załącznik_nr1a (138kB) word
załącznik_nr1b (133kB) word
załącznik_nr2 (58kB) word
załącznik_nr3 (53kB) word
załącznik_nr4a (65kB) word
załącznik_nr4b (130kB) word
załącznik_nr5 (462kB) pdf
załącznik_nr6 (53kB) word
załącznik_nr7 (89kB) pdf
załącznik_nr7_zmieniony_z_27_01_2021 (631kB) pdf
załącznik_nr8 (76kB) pdf
załącznik_nr8_zmieniony_27_01_2021 (500kB) pdf
załącznik_nr9 (14099kB) zip
załącznik_nr10 (18270kB) zip
załącznik_nr11a (7059kB) zip
załącznik_nr11b (4252kB) zip
załącznik_nr12 (11104kB) zip
załącznik_nr13 (13169kB) zip
załącznik_nr14a (7075kB) zip
załącznik_nr14b (3609kB) zip
załącznik_nr15 (52kB) pdf
załącznik_nr16 (4900kB) zip
załączniki z 14.01.2021
--------------------------------------------------
załącznik_nr17_badania_geologiczne (2506kB) pdf
załącznik_nr18a_mapa_zakres_III_etap (2627kB) pdf
załącznik_nr18b_mapa_zakres_III_etap (1297kB) pdf

załącznik z 19.01.2021
----------------------------
załącznik_nr19 (109kB) pdf

UWAGA!!!
Zamawiający dokonuje odpowiedzi na pytanie nr 11 i jednocześnie dokonuje zmian w dokumentacji przetargowej i przesuwa termin składania ofert o czas niezbędny do prawidłowego skalkulowania ofert tj. do dnia 05.02.2021r. godz. 11:00, otwarcie nastąpi o godzinie 11:15 w sposób opisany w SIWZ  

- w dniu 02.02.2021r. dodano odpowiedzi na pytania wykonawców od pytania/odpowiedzi 12 do 35.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1
Z uwagi na zawarte w treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisy dotyczące konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac proszę o określenie kto ponosi koszty nadzoru oraz ewentualnych badań archeologicznych?
 
Odpowiedź: Koszty nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań leżą po stronie Zamawiającego. O kosztach, które należy wliczyć lub nie w przedmiot zamówienia, zawarte są także w STWiOR stanowiącej załącznik do SIWZ.
 
Pytanie 2
Proszę o zamieszczenie wyników badań geologicznych umożliwiających właściwe oszacowanie kosztów odwodnienia wykopów oraz konieczności wymiany gruntu.
 
Odpowiedź: W załączniku nr 17 – Zamawiający dodaje badania geologiczne dotyczące przedmiotowego zadania.
   
Pytanie 3
Prosimy o graficzne uszczegółowienie zakresu jaki objęty jest postępowaniem.
 
Odpowiedź: Załączona do postępowania dokumentacja projektowa zawiera także planowany do realizacji etap IV kanalizacji i wodociągu. W związku z pojawiającymi się niejasnościami Zamawiający załącza w załączniku nr 18a i 18b uszczegółowiony załącznik graficzny na którym zaznaczono zakres, który jest objęty postępowaniem (III etap kanalizacji oraz budowa i przebudowa wodociągu) a kolorem czerwonym przekreślono odcinki, które planowane są do budowy w ramach IV etapu, który będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
 
 
Pytanie 4
Z załączonych decyzji oraz uzgodnień drogowych wynika konieczność odtworzenia nawierzchni w których prowadzone będą prace na całej ich szerokości. Proszę o uszczegółowienie czy dotyczy to faktycznie całej szerokości jezdni, całej szerokości pasa ruchu w którym prowadzone są roboty czy też całej szerokości zdemontowanych nawierzchni. Pytanie dotyczy zarówno nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych.
 
Odpowiedź: Zamawiający skierował pismo do ZDW w Bydgoszczy celem pomocy w odpowiedzi na zadane pytanie. W załączniku nr 19 Zamawiający załącza pismo ZDW.11.392-254.38.1.2020

Pytanie 5
Czy na projektowanych „ślepych” odejściach sieci wodociągowej fi 110 mm Zamawiający przewiduje zamontować dodatkowe zasuwy umożliwiające późniejszą rozbudowę sieci bez konieczności dokonywania wyłączeń na sieci fi 160 mm?  
Odpowiedź: Tak. Wykonawca powinien wliczyć wymienione koszty w cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
W przedmiarach nie został ujęty przewiert pod kolektor tłoczny, czy należy uwzględnić jego wykonanie i w jakiej ilości?

 Odpowiedź: Dane zawarte są w PRZEDMIARZE ABR-19-711 gr 2 poz. 180 i ABR-19-712 gr 2 poz. 160. Jednocześnie informujemy że zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów z natury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9 SIWZ.
 

Pytanie 7 W jakiej technologii należy wykonać poprzeczne przejścia pod drogami? Czy wymagane jest stosowanie rur osłonowych?

Odpowiedź: Przejście pod drogami należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu i zasadach wskazanych, opisanych w uzgodnieniach i decyzjach stanowiących załącznik do SIWZ a także zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi na etapie przekazania placu budowy.
 

Pytanie 8 Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie lub potwierdzenie ilości oraz grubości warstw nawierzchni asfaltowych do odtworzenia oraz krawężników zamieszczone w przedmiarze robót:
a)    na kanalizacji sanitarnej grubość warstwy ścieralnej i wiążącej wynosi po 4 cm, na sieci wodociągowej po 2 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu budowlanego warstwa ścieralna ma 5 cm a wiążąca 6 cm.
b) podbudowa wg. przedmiaru kanalizacji sanitarnej to 24 cm, na wodociąg jest jej brak a w opisie jest 27 cm
c) ponadto opis wspomina o kostce betonowej na podbudowie oraz nawierzchni drogi gruntowej z mieszanki tłuczniowej o gr. 20 cm, których nie zawiera przedmiar
 
Odpowiedź: w związku z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów z natury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 9 SIWZ. Jednocześnie wskazówką dla Wykonawcy jest pismo ZDW w Bydgoszczy, która stanowi załącznik 19.
   
Pytanie 9
  Zwracamy się z prośba o:
a) Weryfikację ilości szalowania wykopu na kanalizacji sanitarnej (ilość wykopów w m3 jest taka sama jak ilość szalowania w m2) i wodociągu – z naszych obliczeń wynika że m2 szalowania powinny być więcej niż m3 wykopu,

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia wykopu stanowi ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy. Wybór zabezpieczenia uzależniony jest od doświadczenia i organizacji kierownika budowy. W kosztorysie, który stanowi jedynie materiał pomocniczy przyjęto minimalna ilość szalunków. Ilość oraz sposób szalowania jest ryzykiem Wykonawcy, który musi skalkulować pełne umocnienie spełniające wymogi obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.
 
 
b) Załączenie projektu wykonawczego przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
 

c) Określenie sposobu wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu pod Kanałem – czy może to być przewiert sterowany rura PE czy też może to być przecisk rurą stalową,
Odpowiedź: W załącznik nr 10 do SIWZ (opis – str. od 73) zawarta jest uzgodnienie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr Bg-01505/139/933/2018 z 03.10.2019r.
 

d) Projektant w zał. Nr 15 przedstawił skorygowane ilości kanalizacji sanitarnej do wykonania. Z analiz załączonej dokumentacji budowlanej wynikają ilości większe niż skorygowane. W związku z tym prosimy zajęcie stanowiska i określenie jakie odcinki kanalizacji sanitarnej należy wybudować (np. wg dokumentacji jest do wykonania 23 szt. studni 1200 mm i 23 szt. studni 630 mm a wg. korekty projektanta jest odpowiednio 15 i 19 szt.)
Odpowiedź: Załącznik nr 18a i 18 b powinien wyjaśnić zaistniałą różnicę


 
Pytanie 10
  Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku postawionego w SIWZ w stosunku do doświadczenia kluczowego personelu w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu.
Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu nadzoru czynności kierownika Budowy przez co uzyskuje takie samo doświadczenie przy realizacji inwestycji oraz posiada takie same uprawnienia budowlane i posiada to samo przygotowanie zawodowe.

Odpowiedź: Nie. Kompetencje związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru czy Inżyniera Kontraktu różnią co do pełnionej funkcji przez kierownika budowy czy kierownika robót. To w większości przypadków kierownik budowy, kierownik robót i jego doświadczenie odpowiadają za prawidłowy przebieg prac. Zamawiający wymaga kierownika z doświadczeniem, który zapewni sprawny przebieg i realizację prac, która w części przebiegać będzie w pasie drogowym bardzo ruchliwej DW254.

 
 
Pytanie 11

Zgodnie z załącznikami 18a i 18b zakres kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przeznaczony do realizacji obejmuje odcinki od S06 do S01 i tłoczni ścieków oraz od S01 do S42 odcinki te mają długości kanałów fi 315 około 322 mb, natomiast kanał fi 250 zgodnie z profilami ma długość około 348 mb zamiast deklarowanej w treści SIWZ 561 mb. Powstała różnica odpowiada długością odcinkowi S42-S44. Proszę o określenie czy wskazany odcinek ma być również ujęty w zakresie realizacji?
 
Odpowiedź- z dn. 27.01.2021:
Zakres realizacji określony w załączniku nr 18a i 18b jest prawidłowy. Projektowany odcinek od S42 należy wykonać do granicy działki 523. Kanały fi 315 są zaprojektowane od S01 do S39 i według pomiarów projektowych mają 721,14 m. Od S39 w kierunku DW 246 i na południe DW 254 kanały mają fi 250, Zamawiający potwierdza że po ponownym przeliczeniu przez projektanta długość kanałów fi 250 ma 388,51 m, zamiast 561m.  
W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian w:
 - ogłoszeniu o zamówieniu,

- SIWZ,
- Przedmiarach stanowiących załącznik nr 7 i 8 do SIWZ,
Zmiany dotyczyć będą Kanalizacji i Wodociągu,
W związku z wprowadzonymi zmianami w postępowaniu przetargowym, Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 05.02.2021r. godz. 11:15. Termin składania ofert do godz. 11:00.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami Rozdziału 9 SIWZ: „Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, który wykonawca jest zobligowane złożyć razem z ofertą.”

------------------------------------------------------

12.Pytania:
Po dokonaniu wizji lokalnej zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji tłocznej i wodociągowej na terenie zajezdni autobusowej metodą przewiertu sterowanego oraz o podanie warunków odtworzenia nawierzchni na terenie zajezdni.

Odpowiedź: Na terenie zajezdni można wykonać metoda przewiertu kontrolowanego, parametry odtworzeni zgodnie z dokumentacją przetargową i sztuką budowlaną.

13. Pytanie
Ze względu na brak dokładnych parametrów i opisu technicznego tłoczni ścieków w dokumentacji przetargowej, wnosimy o uzupełnienie informacji. Jednocześnie prosimy o podanie parametrów równoważności zaprojektowanego urządzenia.

Odpowiedź:Tłocznia ścieków w miejscowości Łabiszyn ma być zamkniętą, szczelną przepompownią ścieków wyposażoną w system separacji części stałych, dzięki któremu pompy chronione są przed zapychaniem przez części stale występujące normalnie w ściekach. Zamknięty szczelny zbiornik ścieków ma za zadanie eliminować oddziaływanie ścieków na pozostałe elementy będące wyposażeniem tłoczni takie jak pompy, armatura, kable itp., przez co zwiększa komfort dla obsługi i ułatwia prowadzenie prac serwisowych. Dzięki ustawieniu pomp w komorze suchej istnieje do nich łatwy dostęp i możliwa jest szybka kontrola ich pracy.
W tłoczni mają być zainstalowane są 2 pompy, które pracują naprzemiennie. Jedna z pomp stanowi 100% rezerwę czynną. Każda z pomp ma za zadanie współpracować z separatorem części stałych, który pośrednio separuje większe elementy dopływające w ściekach do zbiornika retencyjnego tłoczni. Dzięki separacji części stałych pompa przepompowuje wyłącznie ścieki „podczyszczone” i nie jest narażona na zablokowanie.
 
W pracy tłoczni można umownie wydzielić fazę (1) napełniania i separacji (cedzenia) oraz fazę (2) pompowania
W fazie napełniania ścieki surowe dopływające do tłoczni kanałem wlotowym grawitacyjnie przez rozdzielacz wpływają do pionowego separatora części stałych zabudowanego w komorze retencyjnej. W zbiorniku- separatorze części stałych następuje mechaniczne oddzielenie na klapie cedzącej grubszych części stałych i płynu  (bardziej odcedzenie niż filtracja). Części stałe pozostają w separatorze a płyn przepływa dalej grawitacyjnie i przez klapę cedzącą i pompę trafia do zamkniętej komory retencyjnej.
 
W każdym zbiorniku separatora znajduje się swobodnie pływająca kula wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stali kwasoodpornej, pełniąca rolę zaworu zwrotnego. Wraz z podnoszeniem się poziomu cieczy w zbiorniku kula unosi się, aż do momentu, gdy przy maksymalnym poziomie kula zwrotna jest dociśnięta przez ścieki do gniazda w górnej części zbiornika separatora. Jest to poziom, w którym czujnik poziomu podaje sygnał i włącza jedną z pomp wypompowując ścieki podczyszczone z komory retencyjnej. Pompa przetłacza ścieki podczyszczone najpierw do zbiornika separatora, z którego wypłukiwane są wcześniej odcedzone części stałe, a następnie ścieki są wtłaczane do rurociągu tłocznego. Pompa zostaje wyłączona przez czujnik poziomu po osiągnięciu poziomu minimalnego w komorze retencyjnej. Cykle napełniania i pompowania powtarzają się, a pompy i separatory pracują naprzemiennie.
Wymagane funkcjonalności i cechy jakościowe tłoczni
- urządzenie ma zapewniać tłoczenie ścieków nieoczyszczonych, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku,
- moduł tłoczni ma znajdować się w zbiorniku  wykonanym w dnie rząpikiem na pompę odwadniającą,
- komora retencyjna ścieków w tłoczni gazoszczelna z otworami rewizyjnymi i kołnierzem rury osłonowej czujnika poziomu,
- tłocznia winna być tak wykonana, aby podczas eksploatacji nie zachodziła konieczność wchodzenia do komory retencyjnej dla wykonania czynności eksploatacyjnych. Dostęp do wszystkich elementów tłoczni wymagających okresowej konserwacji, czyszczenia lub wymiany powinien być zapewniony z komory suchej, przez odpowiednie otwory rewizyjne i przyjazne użytkownikowi rozwiązania techniczne, w tym szczególnie możliwość indywidualnego, niezależnego odcięcia dopływu ścieków do każdego z separatorów części stałych,
- zbiornik retencyjny ma być wykonany jako jednoczęściowy, gazo- i wodoszczelny, którego odpowietrzenie ma być zakończone filtrem antyodorowym,
- tłocznia ma posiadać 2 oddzielnie, odcinane niezależnie, separatory części stałych, które można czyścić bez wyłączania tłoczni z ruchu (czyli bez odcięcia dopływu ścieków),
- separacja części stałych ma być oparta o elementy cedzące zamontowane w zbiornikach separatorów części stałych, rozwiązanie to eliminuje występowanie dynamicznych obciążeń kul podczas włączania pomp w odróżnieniu od zaworów zwrotnych czy klap zwrotnych,
- pompy powinny być ustawione na sucho poza zbiornikiem ścieków,
- pompy tłoczni mają posiadać stopień ochrony IP68, dzięki czemu dopuszczalne jest przypadkowe zalanie tłoczni ścieków,
- pompy mają mieć zabudowane czujniki wilgoci w komorze oddzielającej część hydrauliczną od części elektrycznej pompy,
- wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy ma posiadać kasetowe uszczelnienie mechaniczne w układzie podwójnym niezależnym, pracujące w obu kierunkach obrotu
- sterowanie poziomem ścieków w zbiorniku retencyjnym tłoczni ma odbywać się za pomocą sondy hydrostatycznej poziomu od 0 do 2,5 m słupa wody,
- funkcje sterowania i monitoringu – mają spełniać standardy użytkowania przez Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej , Zamawiający (…)”dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach”(…)
 
14. Pytanie
Proszę o określenie parametrów pracy tłoczni ścieków gdyż w załączonej dokumentacji projektowej podane są dwa zestawy danych różniące się wydajnością oraz wysokością podnoszenia.

Odpowiedź: o parametrach min. Q= 83,5m3/h h=20,00mH2O
 
15. Pytanie
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Odpowiedź: Jeżeli wycinka drzew i krzewów będzie niezbędna do realizacji zamówienia, to należy ją wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji przetargowej, w tym z decyzjami, uzgodnieniami, opiniami załączonymi do postępowania przetargowego.
 
16. Pytanie
Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź: Tak, na drogach na których Zamawiający nie jest zarządcą, tj. drogi wojewódzki opłaty a także wszelkie inne formalności związane z możliwością wykonywania robót budowlanych należy wliczyć w koszty wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wszelkie niezbędne pozwolenia, zgłoszenia, decyzje które należy uzyskać aby rozpocząć roboty budowlane i  wynikające z opinii, uzgodnień decyzji a także pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do postępowania przetargowego.
 
17. Pytanie
Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej.
 
 
18. Pytanie
Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia wykopu stanowi ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy. Wybór zabezpieczenia uzależniony jest od doświadczenia i organizacji kierownika budowy. W kosztorysie, który stanowi jedynie materiał pomocniczy przyjęto minimalna ilość szalunków. Ilość oraz sposób szalowania jest ryzykiem Wykonawcy, który musi skalkulować pełne umocnienie spełniające wymogi obowiązujących przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.  
 
19. Pytanie
Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu?

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, sztuki budowlanej i opiniami, uzgodnieniami, decyzjami stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej.
 
20. Pytanie
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej technologii?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, sztuki budowlanej i opiniami, uzgodnieniami, decyzjami stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej
 
21. Pytanie
 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę i wszelkie z tym związane uzgodnienia, decyzje, opinie i braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Natomiast zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej decyzje, pozwolenia i inne dokumenty związane z rozpoczęciem robót Wykonawca będzie musiał uzyskać celem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.
 
22. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową w wersji papierowej która jest odzwierciedleniem dokumentacji opublikowanej na biuletynie informacji publicznej, stanowiącej załączniki do przedmiotowego postępowania przetargowego.
 
23. Pytanie
W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odpowiedź: Gminnej, wojewódzkiej i w pod rzeką Noteć w zakresie RZGW Poznań, Nadzór Wodny Żnin.
 
24. Pytanie
Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją przetargową.
 
25. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dla terenu na którym będzie prowadzona inwestycja posiada prawo do dysponowania gruntem.
 
26. Pytanie
 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: W rozdziale 9 SIWZ został opisany sposób obliczenia ceny. Zamawiający przypomina, że zlecenie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji umowy na mocy, której rozliczenie następuje w ramach ryczałtu, ma wyjątkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady ustalonej w paragrafie poprzedzającym, który pozwala na podwyższenie ryczałtu.
Przypadki co do których Zamawiający może przesunąć termin wykonania umowy określony został w istotnych warunkach zamówienia, które stanowią załącznik do SIWZ.

 
27. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczłtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp. Oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia u mowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” To jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje  zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną ofert.
 
Odpowiedź: zgodnie z zapisami Rozdziału 9 (Opis sposobu obliczenia ceny) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych, mającego wpływ na trwałość gwarancji producenta lub wynikające z przepisów odrębnych. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, który wykonawca jest zobligowane złożyć razem z ofertą. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”  
Jednocześnie przypominamy że zlecenie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji umowy na mocy, której rozliczenie następuje w ramach ryczałtu, ma wyjątkowy charakter. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 632 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac." Z kolei w art. 632 § 2 k.c. ustawodawca przewidział wyjątek od zasady ustalonej w paragrafie poprzedzającym, który pozwala na podwyższenie ryczałtu
 
Pytanie 28.
Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem w SIWZ.
 
Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, pozwolenie na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy, natomiast wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego lezą po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 30.
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?
 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z uzgodnieniem konserwatora zabytków, które stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej koszty nadzoru lezą po stronie Zamawiającego.
 
Pytanie 31.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej i zasadami sztuki budowlanej.
 
Pytanie 32.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej postępowania przedmiarów robót w formie *ath *rds bądź dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu plików w w/w formacie.
 
33. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej i zasadami sztuki budowlanej.
 
34. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których prowadzone będą prace.

Odpowiedź: Uzgodnienia są zamieszczone na stronie postępowania przetargowego.
 
35. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w swojej wycenie ma skalkulować odtworzenie nawierzchni utwardzonych tylko w śladzie wykopu czy na całej szerokości drogi?
 
Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte jest na stronie internetowej postępowania przetargowego.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 grudnia 2020, 14:40:51)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (26 lutego 2021, 13:59:58)
Zmieniono: dodano informacje o wyniku przetargu IGM.271.7.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2692