zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2021
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2020  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 3 090 923,17 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty