zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.14.2019
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 października 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia w: 1) Części I wybrano ofertę złożoną przez: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz za cenę łączną 150 309,00. Wykonawca złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę punktową w wysokości 84 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Części II wybrano ofertę złożoną przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom za cenę łączną 40 881,00 zł. Wykonawca złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę punktową w wysokości 76,20 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Części III wybrano ofertę złożoną przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu ul. Szklana 60, 26-600 Radom za cenę łączną 18 681,00 zł. Wykonawca złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę punktową w wysokości 74,34 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
informacja o wyniku przetargu IGM.271.14.2019 (182kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (209kB) pdf
ogloszenie_604364_N_2019 (729kB) pdf
SIWZ_IGM_271_14_2019 (237kB) pdf
załącznik_nr1 (122kB) word
załącznik_nr2 (33kB) word
załącznik_nr3 (34kB) word
załącznik_nr4a (163kB) pdf
załącznik_nr4b (148kB) pdf
załącznik_nr4c (165kB) pdf
załącznik_nr5 (466kB) pdf
załącznik_nr6_tabela1 (98kB) pdf
załącznik_nr6_tabela2 (266kB) pdf
załącznik_nr6_tabela3 (232kB) pdf
załącznik_nr6_tabela4 (119kB) pdf
załącznik_nr6_tabela5 (93kB) pdf
załącznik_nr6_tabela6 (148kB) pdf
załącznik_nr6_tabela7 (93kB) pdf
instrukcja_bezpieczenstwa_pozarowego (612kB) pdf

Gmina Łabiszyn na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.
 
Pytanie 1:
Prosimy o zmianę terminu wykonania Zamówienia na 12 m- cy tj: od dnia 22.11.2019r. do dnia 21.11.2020r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 2:
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest analogiczny do wskazanego w obecnym postępowaniu. Zamawiający w nowej procedurze zrezygnował z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. SIWZ, na podstawie której Zamawiający zawarł umowę na okres od 22.11.2016 r. do 21.11.2019 r. znajduje się pod adresem:
http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=5529&y=2016&status=3
 
Pytanie 3:
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, sieci energetyczne, linie przesyłowe / sieci rozdzielcze
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:
a) wskazanie ich wartości oraz informację, w jakiej odległości od ubezpieczanych lokalizacji jest zlokalizowane to mienie
b) wprowadzenie zapisu dotyczącego odległości na „znajdujących się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6 do SIWZ mogą być podziemne instalacje, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i sanitarne, sieci energetyczne linie przesyłowe/sieci rozdzielcze (np. patrz wykaz budynków i budowli oraz klauzula awarii instalacji i urządzeń technologicznych).
a) Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą wszelkie dostępne i wymagane informacje znajdują się Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 do SIWZ.
b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu „znajdujących się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji”.
 
Pytanie 4:
Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone mieszkańcom:
a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,
b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opis tego mienia oraz wskazanie jego wartości
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że elementy wymienione powyżej nie są przedmiotem ubezpieczenia w ramach tego zamówienia.
 
Pytanie 5:
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mostów, przepustów, wiaduktów.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia na zakres FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 6:
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowe namiotów oraz wszelkich obiektów posiadające zadaszenie namiotowe i znajdującego się w nich mienia.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia na zakres FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 7:
Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega poniższe mienie:
- zbiory i eksponaty muzealne
- mienie znajdujące się na wolnym powietrzu
- budynki i budowle w budowie
- kurniki, szklarnie
- obiekty całkowicie drewniane (w szczególności skanseny) wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz obiekty kryte strzechą, gontem drewnianym lub innym materiałem palnym
- kolektory słoneczne (solary) i panele fotowoltaiczne bez ubezpieczenia budynków, na których są zainstalowane
- pomosty drewniane, nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:
a) wyłączenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub, jeśli to niemożliwe ograniczenie zakresu do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
b) opis tego mienia, podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ, a mienie objęte ochroną w systemie na pierwsze ryzyko w Załączniku nr 5 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie ww. mienia z zakresu ubezpieczenia oraz ograniczenie zakresu do FLEXA. W przypadku mienia znajdującego się na wolnym powietrzu, które znajduje się na terenie Gminy Łabiszyn, Zamawiający nie jest w stanie określić ilości ani jednostkowych sum ubezpieczenia.
 
Pytanie 8:
Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają magazyny wysokiego składowania (pow. 7m wysokości składowania) i/lub o powierzchni pow. 500m.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o opis budynków magazynowych z uwzględnieniem ich klasy palności, roku budowy, zabezpieczeń, wskazanie jednostkowej wartości. Opis magazynowanego mienia oraz sposobu magazynowania.
Prosimy o wyłączenie budynków magazynowych wraz zez znajdującym się z nich mieniem z zakresu ubezpieczenia lub, jeśli to niemożliwe ograniczenie zakresu do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu nie podlegają magazyny wysokiego składowania (pow. 7m wysokości składowania) i/lub o powierzchni pow. 500m
 
Pytanie 9:
Prosimy o wskazanie lokalizacji podlegających ubezpieczeniu w których prowadzona jest działalność inna niż opisana w „Tabeli nr 1 informacje ogólne do oceny ryzyka w Gminie Łabiszyn”.
Prosimy o opis faktycznie wykonywanej działalności dla każdej z lokalizacji.
Czy w jakiejkolwiek lokalizacji jest prowadzona działalność podwyższonego ryzyka pożarowego w tym z użyciem materiałów łatwopalnych, np. produkcja, stolarnia, pracownia stolarska, tapicerska, wyrobów z papieru i tektury, kartonów itp.
Prosimy o podanie jednostkowych wartości budynków / budowli w których ta działalność jest prowadzona wraz ze znajdującym się w nich mieniem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji nie prowadzi działalności podwyższonego ryzyka. Zamawiający i jednostki wskazane w SIWZ prowadzą działalność na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.). Ponadto wszystkie zgłoszone PKD jednostek objętych niniejszym zamówieniem można sprawdzić w ogólnodostępnych rejestrach (np. Baza Internetowa REGON Głównego Urzędu Statystycznego).
 
Pytanie 10:
Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu podlegają budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) i/lub przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie jednostkowej wartości tego mienia oraz  wyłączenie  tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub jeśli to niemożliwe prosimy o  zawężenie zakresu ochrony   do zakresu FLEXA.
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) ani przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.
 
Pytanie 11:
Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlegają budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich jednostkowej wartości oraz ograniczenie zakresu do FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że informacje o budynkach zabytkowych lub znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków wraz z ich jednostkowymi wartościami zostały zawarte w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA.
 
Pytanie 12:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 zł ?
Odpowiedź:               
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 13:
Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj.).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia takiego jak: nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały i wały przeciwpowodziowe.
   
Pytanie 14:
Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów?
Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:
a) gdzie się znajduje – proszę podać adres
b) od kiedy funkcjonuje
c) na jak dużym obszarze się znajduje
d) czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów
 
Pytanie 15:
Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o uzupełnienie następujących informacji:
a) łączna ilość starodruków i inkunabułów
b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się żadne starodruki ani inkunabuły
 
Pytanie 16:
Prosimy o wskazanie:
a) lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.
b) wartość najdroższego budynku wraz ze znajdującym się w nim mieniem
c) wartości najdroższej strefy pożarowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że:
a)  PML wynosi 2 300 000 zł, znajduje się w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2;
b)  najdroższy budynek wraz z wyposażeniem to budynek szkolny, Lubostroń 13a, to 2 100 000 zł;
c)  budynki nie są podzielone na strefy pożarowe.
 
Pytanie 17:
Prosimy o informację oraz udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - kiedy ostatnio była aktualizowana.
Odpowiedź:
W załączeniu do postępowania Zamawiający umieszcza Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, ostatnia aktualizacja miała miejsce 2012r.
 
Pytanie 18:
Prosimy o informację kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne  z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pomiaru ciśnienia w hydrantach dokonano w marcu 2019 roku. Pomiar nie wykazał nieprawidłowości.
 
Pytanie 19:
Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje inwestycje, jeżeli tak prosimy o opis oraz podanie ich szacunkowej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ciągu najbliższych 3 lat będzie prowadził inwestycje mające na celu wzrost majątku trwałego. Na dzień ogłoszenia przetargu nie jesteśmy w stanie określić czy zakładane plany zostaną zrealizowane i w jakim zakresie. Szczegółowa informację dotyczącą planowanych inwestycji znajduje się w Uchwale Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 i w zmianach które są na bieżąco publikowane na stronach http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=382.   
 
Pytanie 20:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania /eksploatacji oraz dla budynków w czasie przebudowy/remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
   
Pytanie 21:
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 22:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
 
Pytanie 23:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
 
Pytanie 24:
Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepsza wiedzą wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  
Pytanie 25:
Prosimy o informację o przebiegu ubezpieczenia (szkodowość) również za 2016r. i 2017r.
Odpowiedź:
OC dróg 2016-01-18 poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni drogi 12 500,00 zł
OC ogólne 2016-04-17 REGRES zalanie budynku 533,42 zł
OC komunikacyjne 2016-04-18 Uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji z innym pojazdem 10 979,12 zł
 
Pytanie 26:
Prosimy o informację czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych i / lub czy zostały założone jakiekolwiek rezerwy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej jest otwarta jedna szkoda – uszkodzenie mienia w wyniku przepięcia. Przewidywana wartość szkody to 400 zł.
 
Pytanie 27:
Prosimy o podanie wartości obrotu / budżetu Gminy Łabiszyn.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że informacja dotycząca budżetu Gminy Łabiszyn dostępna jest na stronie:  http://www.bip.labiszyn.pl/?cid=382.
 
Pytanie 28:
Czy gmina jest położona na terenach powodziowych
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Gmina Łabiszyn jest położona na terenach zagrożenia powodziowego. Informacja na podstawie danych zawartych na stronie: http://mapy.isok.gov.pl/imap/   
 
Pytanie 29:
Prosimy o informację czy od roku 1997 w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu  wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych / podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz czy mienie znajduje się  na terenach zalewowych  i zagrożonych powodzią.
Czy z tej przyczyny w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody ?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie wartości strat.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że od roku 1997 w lokalizacjach podlegających ubezpieczeniu nie wystąpiła powódź ani podniesienie się poziomu wód gruntowych / podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych, a mienie nie znajduje się na terenach zalewowych ani zagrożonych powodzią.
 
Pytanie 30:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia :
a) dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł
b) dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł
-  lub prosimy o wskazanie innego akceptowalnego limitu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 31:
Klauzula przepięcia - prosimy o zmniejszenie limitu dla do wartości 20.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub jeśli to niemożliwe prosimy o wskazanie innego niższego niż opisany w SIWZ limitu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 32:
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o zmniejszenie limitu dla do wartości 5.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub jeśli to niemożliwe prosimy o wskazanie innego niższego niż opisany w SIWZ limitu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 33:
Klauzula prac budowlano – montażowych - prosimy o wykreślenie z treści Klauzuli odpowiedzialności za szkody powstałe podczas robót wymagających pozwolenia na budowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 34:
Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o wykreślenie z treści Klauzuli odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie przebudowy/remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 35:
Klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych - prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub jeśli to niemożliwe prosimy o przeniesienie Klauzuli do fakultatywnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 36:
Klauzula IT (Information Techonology) – prosimy o wykreślenie Klauzuli z zakresu  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o przeniesienie do Klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 37:
Prosimy o zmniejszenie limitu  dla ryzyka pomalowania i porysowania, w tym „graffiti” do wartości 5.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 38:
Prosimy o zmniejszenie limitu  dla ryzyka kradzieży zwykłej do wartości 5.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 39:
Prosimy o przeniesienie do Klauzul fakultatywnych:
a) Klauzula odstąpienia od prawa do regresu
b) Klauzula płatności rat
c) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
d) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
e) Klauzula warunków i taryf
f) Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji
g) Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie
h) Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek
i) Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 40:
Prosimy o wprowadzenie poniższych limitów dla Klauzul (lub prosimy o propozycję innych akceptowalnych limitów):
a) Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – limit 120% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia nie więcej niż 500.000,00 zł
b) Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym  - limit 120% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia nie więcej niż 500.000,00 zł
c) Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - limit 120% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia nie więcej niż 500.000,00 zł
d) Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - limit 120% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia nie więcej niż 500.000,00 zł
e) Klauzula szybkiej likwidacji szkód – limit 5.000,00 zł
f) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – limit 50.000,00 zł
g) Klauzula zalaniowa -limit 10.000,00 zł
h) Klauzula katastrofy budowlanej – limit 1.000.000,00 zł
i) Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – limit 500.000,00 zł
j) Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia - limit 120% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia nie więcej niż 100.000,00 zł
k) Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy – limit 10.000,00 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 41:
Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 42:
Dla ryzyka OC działalności – szkody powstałe podczas pokazów  pirotechnicznych (sztuczne ognie, fajerwerki) prosimy o zmniejszenie limitu do wartości 50.000,00 zł lub wskazanie innego akceptowalnego limitu mniejszego niż opisany w SIWZ oraz  prosimy o potwierdzenie, że pokazy są organizowane przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu oraz informuje, że pokazy będą organizowane przez profesjonalne firmy zajmujące się organizacją takich pokazów – zgodnie z treścią SIWZ.
 
Pytanie 43:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 44:
Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:
sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 45:
Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą stan dróg zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry.
 
Pytanie 46:
Proszę o informację ile km dróg jest utwardzonych a ile km nieutwardzonych?
Odpowiedź:
Informujemy że Gmina posiada 50 km dróg utwardzonych i 70 km dróg nieutwardzonych.
 
Pytanie 47:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 48:
W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
b) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
c) powstałe w wyniku niewypłacalności
d) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
e) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
 
Pytanie 49:
Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 50:
Czy Zamawiający przestrzega postanowień ustawy o ochronie ppoż., a przeglądy i konserwacja mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odbywają się zgodnie z prawem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przestrzega postanowień ustawy o ochronie ppoż., a przeglądy i konserwacja mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odbywają się zgodnie z prawem.
 
Pytanie 51:
Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Obowiązek powyższy wynika z § 9 ust. 3 Rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
 
Pytanie 52:
Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci, jeśli tak -
a. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
b. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
c. jak są magazynowane:
c-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
c-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
d. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
e. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
f. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
g. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenie Gminy w miejscowości Załałchowo jest zlokalizowane zamknięte składowisko. Obecnie funkcjonuje PSZOK (Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
a)        Pszok zlokalizowany jest w tym miejscu od 2013 roku.
b)       PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach
c)        1. Na PSZOK-u magazynowane są odpady w oznakowanych szczelnych pojemnikach, pod wiatą na terenie utwardzonym
2.      Odpady elektryczne i elektroniczne magazynowane są w kontenerach 7000l pod wiatą na terenie utwardzonym
d)       PSZOK zarządzany jest przez Zamawiającego
e)       Umowa z podmiotem zewnętrznym nie dotyczy Zamawiającego ponieważ sam zarządza PSZOK-iem
f)         Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
g)        Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa OC nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
 
Pytanie 53:
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 54:
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 55:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 56:
Prosimy o podania adresów oraz regonów dla OSP Lubostroń, OSP Łabiszyn
Odpowiedź:
OSP Lubostroń, Lubostroń 19, 89-210 Lubostroń, REGON 340669085
OSP Łabiszyn, ul. Sienkiewicza 30, 89-210 Łabiszyn, REGON 093211977
 
Pytanie 57:
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 21.10.2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 58:
W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o włączenie do katalogu reprezentantów również dyrektorów jednostek podległych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 59:
W odniesieniu do Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu prosimy o dodanie zapisu ”Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa...”,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 60:
Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym, Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu –prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 61:
W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje będą spełniały wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 62:
Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 63:
W odniesieniu do klauzuli czasu ochrony prosimy o przeniesienie do zakresu fakultatywnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
   
Pytanie 64:
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź:               
Zamawiający nie potwierdza. Patrz: Klauzula czasu ochrony – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia niezależnie od ustalonego przez strony terminu płatności składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka lub jej rata nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie powoduje to ustania lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel zawiadomi o tym Ubezpieczającego wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy (nie krótszy niż 7 dni) termin na opłatę składki/raty składki. Brak opłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk.
 
Pytanie 65:
Klauzula składowania - prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie znajduje się poniżej poziomu gruntu
Odpowiedź:
W Budynku Urzędu Miejskiego w pownicy tj. poniżej poziomu grunt znajduje się pomieszczenie archiwum, magazyn Obrony Cywilnej a także pomieszczenia w których składowane jest wyposażenie tymczasowo nieużytkowane. W przypadku budynku Urzędu, szkół, przedszkoli znajdują się kotłownie a także pomieszczenia w których składowane wyposażenie tymczasowo nieużytkowane. W przypadku Szkoły w Lubostroniu także szatnie, stołówka, toalety, pomieszczenia przedszkola znajdują się częściowo poniżej poziomu gruntu.
 
Pytanie 66:
W odniesieniu do klauzuli „ katastrofa budowlana” prosimy o akceptację zapisu w następującym brzmieniu: Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:
a)      powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
W ubezpieczeniu od ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% odszkodowania, jednak nie mniej niż 4 000 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 67:
W odniesieniu do klauzuli „ katastrofa budowlana” prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 68:
W odniesieniu do klauzuli prac budowlano-montażowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:
a) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
b) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone;
c) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 69:
W odniesieniu do klauzuli „ ubezpieczenia prac budowlano-montażowych” prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 70:
Prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 71:
W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek prosimy o podanie wykazu tego mienia oraz o zastosowanych tam zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że klauzula dotyczy mienia we wspólnotach mieszkaniowych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe zgodne są z obowiązującymi przepisami.
 
Pytanie 72:
W odniesieniu do OC z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich.... Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 73:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje  i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem drobnych świadczeń medycznych w skazanych w SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 74:
Prosimy o wyłączenie zapisu „ ...W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 75:
Odnośnie „szkód z tytułu organizacji imprez” oraz szkód powstałych na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, świetlic, placów zabaw, parków, skwerów, ogrodów, cmentarzy i plaży należących i/lub administrowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego prosimy o:
a) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 76:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 77:
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte wyłącznie imprezy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 78:
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest analogiczny do wskazanego w obecnie posiadanych polisach. Zamawiający w nowej procedurze zrezygnował z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. SIWZ, na podstawie której Zamawiający zawarł umowę na okres od 22.11.2016 r. do 21.11.2019 r. znajduje się pod adresem:
http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=5529&y=2016&status=3
 
Pytanie 79:
Odnośnie OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?
Odpowiedź:
Zamawiający ocenia stan dróg na dobry. Fundusz remontowy dotyczący dróg w roku ubiegłym wyniósł około 600 000 zł i zostanie utrzymany na podobnym poziomie w latach kolejnych.
 
Pytanie 80:
W odniesieniu do OC za produkt prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 81:
Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 82:
W odniesieniu do punktu (szkody w środowisku naturalnym) prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony objęte są szkody, dla których początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedzialność cywilna obejmuje szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, w tym również w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
 
Pytanie 83:
Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 84:
Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności za szkody związane ze składowaniem odpadów do 250 000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 85:
W związku z tym, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.
 
Pytanie 86:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (poza punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 87:
Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 88:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wzajemnych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 89:
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 90:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 91:
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego zgodnie z art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 92:
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód wynikających z pełnienia funkcji inwestora lub inwestora zastępczego, wynikające z uchybień przy organizowaniu procesu budowy na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 93:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 94:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w związku z wprowadzeniem produktu(woda) do obrotu, w tym z powodu przeniesienia chorób zakaźnych; odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych parametrach wody; W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 95:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód poniesionych przez dalszego producenta z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami pochodzącymi od dalszego producenta, albo wskutek dalszego przetwarzania produktu (bez łączenia lub mieszania z innymi produktami); W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 96:
Odpowiedzialność za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach i/lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług remontowych i konserwatorskich i innych podobnych czynności – prosimy o potwierdzenie ograniczenia odległości do 1 000 metrów,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 97:
Odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 250 000 zł - prosimy o informację o rodzaju takich decyzji i kto w Gminie jest uprawniony do ich wydawania
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limity odpowiedzialności. Akty normatywne, prawomocne orzeczenia lub decyzji administracyjnej wydawane są na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego a także innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa i w ramach kompetencji w jakie jednostka samorządu terytorialnego została wyposażona przez ustawodawcę. Kompetencje do wydawania aktów normatywnych  opisanych w pytaniu mogą ulegać zmianie w wyniku zmian w przepisach prawa, ograne uprawnionym do wydawania aktów normatywnych jest Rada Miejska w przypadku decyzji, orzeczeń i innych uprawnionym jest Burmistrz Łabiszyna lub osoby upoważnione.  
 
Pytanie 98:
Prosimy o potwierdzenie, że szkody spowodowane złym stanem technicznym urządzeń i instalacji, będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 99:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu za szkody związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 100:
Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych w związku z posiadaniem lub użytkowaniem sprzętu pływającego z zastrzeżeniem że ochrona obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do sprzętu pływającego napędzanego siłą ludzkich mięśni. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 101:
Odnośnie zapisu „odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego” prosimy o dodanie zapisu „wydanych bez naruszenia prawa”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 102:
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie i podanie informacji na temat ich zabezpieczenia, czy odłączone są media, czy budynki są dozorowane?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych ani pustostanów.
 
Pytanie 103:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 104:
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 105:
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń –prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –prosimy o ich wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest analogiczny do wskazanego w obecnie posiadanych polisach. Zamawiający w nowej procedurze zrezygnował z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. SIWZ, na podstawie której Zamawiający zawarł umowę na okres od 22.11.2016 r. do 21.11.2019 r., wraz z określeniem lokalizacji, franszyz znajduje się pod adresem:
http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=5529&y=2016&status=3
 
Pytanie 106:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 107:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 108:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 109:
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:-budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym - budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszelkie dostępne mu informacje na temat stanu budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i zabezpieczeniami znajduje się w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 6.
   
Pytanie 110:
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) mienie wyłączone z eksploatacji
b) pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji ani pustostanów.
 
Pytanie 111:
W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 112:
W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 113:
Dla budynków zabytkowych podlegających nadzorowi konserwatora zabytków prosimy o zastosowanie ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych „FLEXA”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 114:
Prosimy o podanie wykazu obiektów mostowych (długość, wysokość, konstrukcja, ilość przęseł)
Odpowiedź:
Wszelkie informacje jakie posiada Zamawiający zostały zawarte w dokumentacji przetargowej.
 
Pytanie 115:
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych bądź planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano –montażowych wraz z informacją o ich wartości.
Odpowiedź:
Prowadzone prace wynikają z prac naprawczych i remontowych prowadzonych przez Zamawiającego a także planowanych inwestycji, które są wynikiem analizy potrzeb i możliwości Zamawiającego. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest uchwalany corocznie budżet Gminy a także Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami, która jest na bieżąco modyfikowana i publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Podanie szczegółowych informacji w momencie kiedy projekt budżetu nie jest przygotowany i uchwalony mógłby być niedokładny i maiłby charakter hipotetyczny niż odzwierciedlający stan faktyczny.
 
Pytanie 116:
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia.
 
   
Pytanie 117:

Odnośnie podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi –prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 300 000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 118:
Odnośnie zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w namiotach i znajdującym się w nich mieniu, o ile znajdują się w wykazie lub wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu” prosimy o podanie wykazu tego mienia oraz o jego zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że niemożliwe jest sporządzenie wykazu mienia należącego do Zamawiającego, które znajduje się na świeżym powietrzu.
 
Pytanie 119:
Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat ryzyka były objęte ochroną, jeżeli nie czy wystąpiły zdarzenia za które Ubezpieczyciel byłby zobowiązany do wypłaty odszkodowania gdyby ryzyko było objęte zakresem ochroną
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat wszystkie ryzyka objęte zamówieniem były objęte ochroną.
 
Pytanie 120:
Prosimy o podanie szkodowości i jej przyczyn za ostatnie 5 lat oraz potwierdzenie, że szkodowość podana obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia jednostki.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie jednostki.
 2014-10-08 Mienie od ognia i innych zdarzeń zalanie budynku wskutek awarii przewodu giętkiego doprowadzającego wodę do umywalki w łazience  27 842,26 zł
2016-01-18 OC dróg poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni drogi  12 500,00 zł 2016-04-17 OC ogólne REGRES zalanie budynku        533,42 zł
2016-04-18 OC komunikacyjne Uszkodzenie pojazdu wskutek kolizji z innym pojazdem - sprawcą zdarzenia  10 979,12 zł

Pytanie 121:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 122:
Szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 123:
W odniesieniu do zapisu „działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci (...)” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było objęcie nagłych i niespodziewanych zdarzeń nie zaś powolnego oddziaływania wymienionych czynników.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 124:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
–ubezpieczenie sprzętu przenośnego(w tym telefonów komórkowych)
–ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
-Klauzuli IT (Information Technology)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 125:
Prosimy o podanie formy płatności składek, np. jednoroczna, półroczna.
Odpowiedź:
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:
•             I rata:                   15.01.2020 r.
•             II rata:                  15.07.2020 r.
•             III rata:                15.01.2021 r.
•             IV rata:                15.07.2021 r.
•             V rata:                 15.01.2022 r.
•             VI rata:                15.07.2022 r.
 
Pytanie 126:
Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą w ciągu ostatnich lat nie odnotowano szkód w ryzyku NNW.
 
Pytanie 127:
Prosimy o wybór formy płatności składek ubezpieczeniowych: jednorazową lub w 2 ratach, lub w 4 ratach na rok
Odpowiedź:
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:
•             I rata:                   15.01.2020 r.
•             II rata:                  06.05.2020 r. (dot. tylko Skody nr rej. CB861KC)
•             III rata:                15.07.2020 r.
•             IV rata:                15.01.2021 r.
•             V rata:                 06.05.2021 r. (dot. tylko Skody nr rej. CB861KC)
•             VI rata:                15.07.2021 r.
•             VII rata: 15.01.2022 r.
•             VIII rata:              06.05.2021 r. (dot. tylko Skody nr rej. CB861KC)
•             IX rata:                15.07.2022 r.
 
Pytanie 128:
Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów nr rej. CZN66UH, CZN86AE.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że są to pojazdy strażackie.
 
  Pytanie 129:
W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte zostaną pojazdy do 15 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
 
Pytanie 130:
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o potwierdzenie że ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
 
Pytanie 131:
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że  ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
 
Pytanie 132:
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 133:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia Assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty:  pomoc na wypadek awarii pojazdu, wypadku pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu koszów:
- naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części),
- dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa),
- pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 100 km od miejsca wypadku, awarii na terytorium RP),
- pokrycia kosztów kontynuowania podróży,
- wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 3 dni, przy czym okres, za który Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego liczy się od dnia rozpoczęcia wynajmu tego pojazdu, a nie od dnia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu.
Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wskazanych w załączniku z wykazem pojazdów do ubezpieczenia w tym wariancie.
Minimalny zakres terytorialny - RP.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
 
Pytanie 134:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z wewnątrz pojazdu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
 
Pytanie 135:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 136:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 137:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
a) otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy
b)samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym
c) dostania się wody do wnętrza pojazdu
d) uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 138:

Prosimy o zmianę zapisu „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do3,5 t) ” na „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia Wykonawca w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, pokrywa koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Wykonawca pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 8.Ust.8 Koszty, o których mowa Wykonawca zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 139:
Prosimy o wyłączenie zapisu: „w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie, w przypadku jego utraty (kradzieży) oraz całkowitego zniszczenia;”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 140:
Prosimy o potwierdzenie, że amortyzacja części nie będzie potrącana z odszkodowania wyłącznie w pojazdach, których okres eksploatacji nie przekracza 13 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższego.
 
Pytanie141:
Likwidacja szkód: wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), - prosimy o dodanie „Zgodnie z zawartym ubezpieczeniem”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 142:
Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ na: „oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 143:
Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność – prosimy o wyłączenie zapisu,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 144:
Dot. naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części), prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 EUR
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 145:
Dot. dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), maks. 2 razy w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 146:
Wynajem samochodu zastępczego – prosimy o wprowadzenie limitu: 1 dzień roboczy (awaria), do 4 dni roboczych (wypadek/kradzież) oraz koszt podstawienia lub odbioru pojazdu
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 147:
Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występują pustostany, budynki wyłączone z eksploatacji, a jeżeli występują to prosimy o podanie: przyczyny wyłączenia budynków / budowli z eksploatacji, na jaki okres czasowy będą wyłączone, lokalizacji, adresu, sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 148:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje wysypiska / składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki w których prowadzona jest działalność związana z utylizowaniem lub przetwarzaniem odpadów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje wysypiska / składowiska odpadów a także sortowni, spalarni ani innych budynków, w których prowadzona jest działalność związana z utylizowaniem lub przetwarzaniem odpadów.
 
 
Pytanie 149:
Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej nie są objęte instalacje baterii słonecznych ( tzw. Instalacje solarne ).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
 
Pytanie 150:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia nie obejmuje OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada nieruchomości komunalne, z których częścią zarządza.
 
Pytanie 151:
Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający składuje paliwo w zbiornikach jeżeli tak to jakich, gdzie usytuowanych na stałe z podaniem lokalizacji (czy pod ziemią, czy w budynkach itp.), jakiej pojemności, czy ilości paliwa oraz jakie paliwo jest składowane.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie składuje paliwa w zbiornikach.
 
Pytanie 152:
Prosimy o podanie ile imprez nie mających charakteru imprezy masowej przewiduje Zamawiający w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić ilości imprez nie mających charakteru imprezy masowej w okresie ubezpieczenia.
 
Pytanie 153:
Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią ani lokalnymi podtopieniami.
 
Pytanie 154:
Prosimy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie są objęte poniższe szkody:
- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego   ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 155:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień  17.10.2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
 
Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (2 października 2019, 09:15:47)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 listopada 2019, 14:54:35)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IGM.271.14.2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846