zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12 Żnin, za łączną wartość przedmiotu zamówienia 772 702,38 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
ogłoszenie_51086344_N_2019 (582kB) pdf
informacja o wyniku przetargu IGM_271_10_2019 (104kB) pdf
protokół z otwarcia kopert z ofertami (47kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_540141607_N_2019 (421kB) pdf
ogłoszenie_564285_N_2019 (737kB) pdf
SIWZ_IGM_271_10_2019_zmiana_z_dn_15_07_2019 (599kB) pdf
SIWZ_IGM_271_10_2019_zmiana_z_dn_10_07_2019 (598kB) pdf
SIWZ_IGM_271_10_2019 (598kB) pdf
załącznik_nr1 (76kB) word
załącznik_nr2 (57kB) word
załącznik_nr3 (51kB) word
załącznik_nr4 (64kB) word
załącznik_nr5 (393kB) pdf
załącznik_nr6 (53kB) word
załącznik_nr7 (409kB) pdf
załącznik_nr8 (2265kB) pdf
załącznik_nr9 (1155kB) pdf
załącznik_nr10 (1007kB) pdf
załącznik_nr11 (928kB) pdf
załącznik_nr12 (1039kB) pdf
załącznik_nr13 (751kB) pdf
załącznik_nr14 (402kB) pdf
załącznik_nr15 (410kB) pdf
załącznik_nr16 (403kB) pdf
załącznik_nr17 (17kB) pdf
załącznik_nr18 (14kB) pdf
załącznik_nr19 (14kB) pdf
załącznik_nr20 (265kB) pdf

ZMIANA SIWZ Z DNIA 15.07.2019r. - poprawiono omyłkę pisarską

Poprawiono omyłkę pisarską w rozdziale 10 SIWZ w pkt. 1 ppkt. 2) w ostatnim zdaniu było wpisane 72 miesiące zamiast 60 miesięcy w związku z powyższym powstała niespójność  z zapisami wcześniejszymi które wskazują że dla porównania ofert maksymalny termin jaki będzie brany pod uwagę to rękojmia 60 miesięcy.

w SIWZ jest:
Termin podany przez Wykonawcę dłuższy niż 72 miesiące, dla porównania i oceny ofert będzie traktowany przez Zamawiającego jako okres 72 miesięcy. 

powinno być:
Termin podany przez Wykonawcę dłuższy niż 60 miesięcy, dla porównania i oceny ofert będzie traktowany przez Zamawiającego jako okres 60 miesięcy. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Pytanie 1: Zgodnie z projektem należy wykonać 865,99 m3 wykopu i 88,21 m3 nasypu, zaś zgodnie z przedmiarem robót tylko 58,4 m3 wykopu. Proszę o wskazanie właściwej ilości robót ziemnych i uwzględnienie ich  przedmiarze.
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału 9 SIWZ (…)„Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorys do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.”(…)
 
Pytanie2: Zgodnie z przedmiarem należy wykonać poszerzenie jedni w ilości 507,058 m2 o konstrukcji: 4 cm w-wy wiążącej, siatka zbrojeniowa, 8 cm podbudowy z KŁSM i 15 cm podbudowy z tłucznia betonowego. W projekcie natomiast nie ujęto informacji o wykonywaniu poszerzeń jezdni (nie ma ich uwzględnionych na przekrojach konstrukcyjnych czy nie opisano ich w opisie technicznym). Proszę o informacje czy poszerzenia są przewidziane dla tej inwestycji i jaka jest ich faktyczna ilość i konstrukcja.
 
Odpowiedź:  Na rysunkach od 2.1 do 2.4 i 4.1 oraz 4.2 zaznaczono miejsca poszerzeń jezdni.  Poszerzenia należy wykonać zgodnie z konstrukcją, która została wskazana w przedmiarze robót.  Dokładna ilość robót poszerzeń została wskazana w przedmiarze.
 
Pytanie 3: Zgodnie z projektem należy wykonać zjazdy bitumiczne o konstrukcji: 4 cm warstwy ścieralnej, 4 cm warstwy wiążącej i 15 cm podbudowy z tłucznia betonowego, a brak takiego zakresu robót w przedmiarze. Proszę o informację czy zjazdy należy wykonać i w jakiej ilości oraz o uwzględnienie ich w przedmiarze robót.
 
Odpowiedź: Zjazdy należy wykonać. Łączna powierzchnia zjazdów wynosi 152.15 m2. Zjazdy uwzględniono w pozycji numer 3. 
 
Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością rozbieranej nawierzchni z płyt (1180 m2) a ilością wymiany konstrukcji jezdni w tym miejscu (2508 m2 dział 3 przedmiaru).
 
Odpowiedź: Pozycja wymiany konstrukcji jezdni uwzględnia jednocześnie poszerzenie jezdni w miejscach wymiany (szerokość jezdni gdzie istnieją obecnie płyty wynosi 3.8 m, projektowana szerokość jezdni w danym obszarze wynosi 5m). Ponadto projekt  wskazuje dwa dodatkowe miejsce wymiany konstrukcji.
 
Pytanie 5: Zgodnie z projektem (dwie tabele profilowania) należy wykonać warstwę profilu w łącznej ilości 91,27 m3, czego nie uwzględniono w przedmiarze robót. Proszę o informację czy warstwę profilową (i  z jakiego materiału budowlanego) należy wykonać oraz uwzględnić ją w przedmiarze.
 
Odpowiedź: Pozycja 5.3 uwzględnia wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz ułożeniu profilu (o łącznej ilości 91,27 m3)
 
Pytanie 6: Proszę o wskazanie właściwej przebudowywanego odcinka drogi. Zgodnie z SIWZ jest to 1985 m, zgodnie z przedmiarem  i projektem 1384 m
 
Odpowiedź: Długość przebudowanego odcinka wynosi 1384 m. Zapis „1985 m” który został użyty w SIWZ, projekcie i ogłoszeniu o zamówieniu jest pomyłką pisarską. W związku z powyższym zamawiający dokonał poprawy zapisów w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2019r. do godz. 11:00.  

ZMIANY W SIWZ I OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU
 
W związku ze zmianą zapisów w SIWZ i głoszeniu o zamówieniu w pozycji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, gdzie w wyniku pomyłki pisarskiej wkradł się błąd dotyczący długości projektowanego odcinka drogi tj.:
 
w Rozdziale 1 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu nr 564285_N_2019 z dn. 24.06.2019r.:
 
jest:
 2) Zakres robót obejmuje:
- przebudowę drogi 130103C na długości 1985 m. położonej na działkach ewidencyjnych nr: 117, 141, 175 obręb Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn;

Powinno być: 2)    Zakres robót obejmuje:
- przebudowę drogi 130103C na długości 1384 m. położonej na działkach ewidencyjnych nr: 117, 141, 175 obręb Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn;

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.07.2019r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.


 

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
> administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Gminę Łabiszyn danych osobowych jest Burmistrz Łabiszyna, z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1 , mail: urzad@labiszyn.pl
> administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: email: inspektor@cbi24.pl - Pani Agnieszka Stawicka*;
>  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, znak sprawy: IGM.271.10.2019,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
>  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
> Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych, ustawą Prawo zamówień publicznych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
> obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
> w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
> posiada Pani/Pan:
−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
> nie przysługuje Pani/Panu:
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (24 czerwca 2019, 13:37:52)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (5 września 2019, 14:03:20)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 51086344-N-2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1217