zamówienie na:

Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa, Smerzyn 60 za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 621 150,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 77,36 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.