zamówienie na:

Modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2019
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Remontowe Sebastian Sudak Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 461 480,64 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia