zamówienie na:

Budowa II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.18.2018
wartość: 373403,67
termin składania ofert: 4 stycznia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu z zastrzeżeniem art. 90 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (35kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (40kB) pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500305036-N-2018 (418kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_500298727_N_2018 (416kB) pdf
ogłoszenie_655961_N_2018 (734kB) pdf

SIWZ_IGM_271_18_2018_zmiana_z_dn_21_12_2018 (590kB) pdf
SIWZ_IGM_271_18_2018_zmieniony (590kB) pdf
SIWZ_IGM_271_18_2018 (589kB) pdf
załącznik_nr1 (135kB) word
załącznik_nr2 (59kB) word
załącznik_nr3 (53kB) word
załącznik_nr4 (64kB) word
załącznik_nr5 (433kB) pdf
załącznik_nr6 (52kB) word
załącznik_nr7 (1883kB) pdf
załącznik_nr8 (812kB) pdf
załącznik_nr9 (1982kB) pdf
załącznik_nr10 (1854kB) pdf
załącznik_nr11 (291kB) pdf
załącznik_nr12 (457kB) pdf
załącznik_nr13 (455kB) pdf
załącznik_nr14 (217kB) pdf
załącznik_nr15 (169kB) pdf
załącznik_nr16 (319kB) pdf
załącznik_nr17 (60kB) pdf
załącznik_nr18 (90kB) pdf
załącznik_nr19 (138kB) pdf
załącznik_nr20 (178kB) pdf
załącznik_nr21 (262kB) pdf
załącznik_nr22 (243kB) pdf
załącznik_nr23 (322kB) pdf
załącznik_nr24 (146kB) pdf
załącznik_nr25 (86kB) pdf
załącznik_nr26 (170kB) pdf
załącznik_nr27 (83kB) pdf
załącznik_nr28 (130kB) pdf
załącznik_nr29 (125kB) pdf
załącznik_nr30 (3381kB) zip


UWAGA!
Dodano: odpowiedzi na pytania Wykonawców (30kB) pdf
Wyjaśnienie dotyczące pytania 3. Informujemy że wymienione załączniki uwzględniające przesunięcie drzwi znajdują się w zal. 14 i zal. 24 do SIWZ.
Dodano: odpowiedz na pytanie Wykonawcy_2 (21kB) pdf

W związku z publikacją odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z odpowiedziami na dzień 21.12.2018r. godz. 11:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 04.01.2019 godz. 11:00

W związku z pomyłką dotyczącą kwot podanych w kryterium oceny ofert (rozdział 10 SIWZ) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 04.01.2019 godz. 11:00
Jednocześnie Zamawiający zmienia i publikuje zmianę SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie opisanym powyżej. pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Oferty złożone do dnia dzisiejszego pozostają nie otwarte do dnia otwracia kopert z ofertami (tj do dnia 04.01.2019 godz. 11:30).

Jeżeli opublikowane zmiany mają wpływ na treść złożonej oferty, Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę". Szczególnie proszę zwrócić uwagę na termin ważności wadium w przypadku składania wadiów w innej formie niż pieniężnej.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (30 listopada 2018, 15:37:17)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (11 stycznia 2019, 13:21:58)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1723