zamówienie na:

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2018
wartość: ponizej 5548000
termin składania ofert: 4 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 264 372,29 zł brutto  
informacja o wyniku przetargu (106kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (527kB) pdf
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia (418kB) pdf
ogłoszenie_ 572712_N_2018 (727kB) pdf
SIWZ_zmieniony (419kB) pdf
załacznik_nr1 (75kB) word
załacznik_nr2 (40kB) word
załacznik_nr3 (34kB) word
załacznik_nr4 (44kB) word
załacznik_nr5 (35kB) word
załacznik_nr6 (34kB) word
załacznik_nr7 (376kB) pdf
załącznik_nr8_zmieniony (477kB) pdf
załacznik_nr9 (1029kB) pdf
załacznik_nr10 (1994kB) pdf

ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZAŁĄCZNIKA I OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1.      Zmiana załącznika nr 8 do SIWZ w treści dotyczącej przyłącza wodociągowego.
2.      Zmiana terminu składania ofert:
W związku ze zmianą załącznika nr 8 do SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postepowaniu na dzień 04.07.2018r.
W związku z powyższym:
- zmianie ulega:
SIWZ w treści dotyczącej terminu składania ofert;
ogłoszenie o zamówieniu w treści dotyczącej terminu składania ofert w postępowaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
1. Proszę o potwierdzenie faktu, że wykonawca w ramach kalkulacji ceny ma ująć 7mb przyłącza wodociągowego PE32mm, bowiem cały czas jest rozbieżność miedzy załączoną dokumentacją (plan zagospodarowania terenu) a załączonym przedmiarem prac. PZT wskazuje na inny, znacznie obszerniejszy zakres prac.

Odpowiedź: Do kalkulacji ceny należy przyjąć 7 mb przyłącza wodociągowego PE32mm.

2. Proszę o odpowiedź jak należy wycenić roboty związane z nawierzchnią utwardzoną. Projekt zagospodarowania mówi o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w ilości ok. 167 m2, przedmiar prac natomiast mówi o wykonaniu 24,8m2 nawierzchni z kostki i o 383m2 nawierzchni gruntowej z mieszanek- piaszczysto- gliniastych. Jaki zakres i w jakiej technologii ma faktycznie wykonać Wykonawca. Czy do powyższej powierzchni nawierzchni szczelnej (24,8m2) jest wliczony również fragment dotyczący składowania odpadów?

Odpowiedź: Zakres utwardzeń z kostki (24,8 m2) obejmuje podest przed wejściem i utwardzenie pod śmietnik.
Do wyceny proszę przyjąć 140 m2 utwardzeń z mieszanek piaskowo-gliniastych. Zastosować piasek z domieszką gliny. Dodatkowo zastosować na wierzch 5 cm warstwy kruszywa twardego frakcja 0-63 mm.
 
3. Czy do powyższej powierzchni nawierzchni szczelnej (24,8m2) jest wliczony również fragment dotyczący składowania odpadów?

Odpowiedź: Do powyższej powierzchni nawierzchni szczelnej wliczone jest utwardzenie pod śmietnik.
 
4. Proszę o odpowiedź co należy rozumieć przez nawierzchnię piaszczysto- gliniastą?

Odpowiedź: Zastosować piasek z domieszką gliny. Dodatkowo zastosować na wierzch 5 cm warstwę kruszywa twardego frakcja 0-63 mm.

5. W dokumentacji technicznej brak wytycznych na temat szamba. w przedmiarze z kolej mowa jest o szambie tworzywowym. Czy z uwagi na optymalizacje kosztów realizacji inwestycji wykonawca może zastosować szambo betonowe spełniające wymagane parametry techniczne?

Odpowiedź:  Można zastosować szambo betonowe spełniające wymagane parametry techniczne.

6. W przedmiarze brak pozycji dotyczących wyposażenia sanitarnego (umywalki, sedesy, itp.) dedykowanego osobom niepełnosprawnym. Czy obiekt w tym zakresie należy wyposażyć w niezbędne uchwyty i pochwyty ( w tym również na podjeździe?

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić pochwyty w Wc. Na podjeździe dla niepełnosprawnych zastosować obustronne poręcze.

7. Z PZT wynika, że budynek zlokalizowany będzie z trzech stron w terenie trawiastym, gruntowym, czy należy przewidzieć opaskę wokół budynku? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedzi: Nie planuje się wykonania opaski wokół budynku.

          Jednocześnie informujemy, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z rozdziałem 9 SIWZ „Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)”. Zgodnie z istotą wynagrodzenia załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca musi przewidzieć okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena ryczałtowa podana w załączniku nr 1 do SIWZ musi mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym, który wykonawca jest zobligowane złożyć razem z ofertą.”

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (14 czerwca 2018, 10:02:54)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (11 lipca 2018, 13:06:38)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1921