zamówienie na:

Budowę pola namiotowego z budynkiem gospodarczym z częścią higieniczno – sanitarną na Łabiszyńskiej Wyspie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: 1. W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę pola namiotowego z budynkiem gospodarczym z częścią higieniczno - sanitarną na Łabiszyńskiej Wyspie, w którym Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części postępowania dotyczące: a) Część 1: Budowy zaplecza gospodarczego; b) Część 2: Wyposażenia pomieszczenia gospodarczego. 2. W części 1 dotyczącej Budowy zaplecza gospodarczego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 196 275,42 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert. 3. W części 2 dotyczącej Wyposażenia pomieszczenia gospodarczego nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia w części 2.