zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2017
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia wybrano: a) w części 1: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 673 902,52 zł brutto; b) w części 2: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 217 248,25 zł brutto