zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2018

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2017
wartość: powyżej 209000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 1315440,00 zł brutto.