zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: IGM.271-1.6.1.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  11:00
wynik postępowania: 1. Informuję, że w prowadzonym zapytaniu ofertowym w ramach którego Zamawiający dopuszczał możliwość złożenia ofert na jedną lub dwie części zamówienia tj.: Część 1 dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na Stacji Uzdatnia Wody, część 2 dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla budowy sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie. Zapytanie ofertowe opublikowane było na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Łabiszyn, a także w bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju (nr ogłoszenia 1042869), do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: a) Część 1: Biuro Inżynierii i Środowiska s. c. Ewa Pianowska i Marek Pianowski ul. Staroszkolna 16/28 85-209 Bydgoszcz za cenę 29 520,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: - cena – waga 80% - 80 pkt, - czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 20 pkt. b) Część 2: Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurowski, Kołuda Mała, 88-160 Janikowo za cenę 14 760,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 5 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i dysponowania czasem niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy. W wyniku prowadzonej procedury Wykonawca otrzymał ocenę w wysokości 86 pkt. z uwzględnieniem kryterium oceny ofert: - cena – waga 80% - 80 pkt, - czas podjęcia reakcji na zgłoszenie Zamawiającego – waga 20% (punktacja zgodna z kryteriami oceny zawartymi w Warunkach Zamówienia ) – 6 pkt.  
informacja o wyniku zapytania ofertowego (62kB) pdf
protokol z otwarcia kopert z ofertami (54kB) pdf
Baza konkurencyjności
Warunki Zamówienia (1019kB) pdf
załącznik nr 1 (131kB) word
załącznik nr 2 (127kB) word
załącznik nr 3 (643kB) pdf
załącznik nr 4 (171kB) pdf
załącznik nr 5 (441kB) pdf
załącznik nr 6 (265kB) pdf
załącznik nr 7 (456kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 lipca 2017, 17:15:47)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 lipca 2017, 15:39:38)
Zmieniono: dodano informację o wyniku zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494