zamówienie na:

Budowa zbiornika wody pitnej i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dot.: Budowy zbiornika wody pitnej i przebudowy stacji ujęcia wody w Ojrzanowie, wybrano ofertę złożoną przez firmę EUROAQUA sp. z o. o., sp. k. ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań za cenę 419 986,44 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt.