zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku 2017

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.15.2016
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A. ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę 235 970,70 zł brutto  
informacja_o_wyniku_przetargu_IGM_271_15_2016 (95kB) pdf
protokół_z_otwarcia_kopert_z_ofertami (76kB) pdf
ogłoszenie_361605_2016 (412kB) pdf
SIWZ_IGM_271_15_2016_zmieniony (179kB) word
załącznik_nr1_poprawiony (63kB) word
załącznik_nr2_poprawiony (157kB) word
załącznik_nr3 (50kB) word
załącznik_nr4 (51kB) word
załącznik_nr5 (76kB) word
załącznik_nr6_poprawiony (80kB) word
załącznik_nr7_poprawiony (95kB) word

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1.       Pytanie: W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający nie podaje liczby uczniów przewożonych na danej trasie. W związku z powyższym czy Zamawiający uzupełni brakujące informacje, które są niezbędne do wyliczenia wartości oferty.
Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym Zamawiający poprawia załącznik nr 2 i 6 do SIWZ.

2.       Pytanie: Zgodnie z warunkami udziału w postepowaniu dotyczącymi zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga dysponowanie przez Wykonawcę min. 10 autobusami 50 osobowymi. Czy zamawiający stawiając ten warunek żąda od Wykonawcy dysponowania 10 autobusami o liczbie miejsc siedzących min. 50?
Odpowiedź:  Tak.

3.       Pytanie: W opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w punkcie dotyczącym wysokości kar umownych, Zamawiający zamierza przyznać punkty za deklarowaną wysokość kar za nieterminowe podstawienie autobusu zastępczego, jak i za niedochowanie 7 dniowego terminu na przekazanie informacji o zatrudnieniu. W celu obliczenia liczby punktów w tym kryterium, Zamawiający zamierza w pierwszym kroku obliczeń, podzielić najwyższą karę podaną spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu przez karę umowną podaną w ofercie badanej. Zdaniem Wykonawcy tak skonstruowany iloraz nie pozwoli Zamawiającemu poprawnie ocenić ofert. Zdaniem Pytającego, aby poprawnie wyliczyć liczbę punktów w tym kryterium należałoby w przytoczonym ilorazie zamienić licznik z mianownikiem. W związku z powyższym, czy Zamawiający zamieni zapisy SIWZ zgodnie z sugestiami Pytającego?
Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym zamawiający dokona zmiany SIWZ w rozdziale 10 SIWZ.

4.            Pytanie: W opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w punkcie 4a dotyczącym deklarowanej wysokości kar za nieterminowe podstawienie autobusu zastępczego Zamawiający wskazuje, że wysokość kary naliczana będzie za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia, po czym w dalszej części akapitu pisze, że minimalna kara jaką dopuszcza Zamawiający to 0,1% za każdą minutę spóźnienia. We wzorze umowy w §10 punkt 1 b mowa jest ponownie o każe za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia.  W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdzi, że kara za nieterminowe podstawienie autobusu zastępczego liczona będzie za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia?
Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym zamawiający dokona poprawy załącznika nr 1 i SIWZ w rozdziale 10.

5.       Pytanie:  Zamawiający określając kary za nieterminowe podstawienie autobusu zastępczego wskazuje, że maksymalny wskaźnik kary za przytoczone wykroczenie może wynieść 1% wartości umowy. Nie podaje jednak maksymalnej wysokości kary, jaką może być nałożona na Wykonawcę za nieterminowe wykonanie danego kursu, tzn. nie ma określonego terminu po którym Zamawiający zakończy naliczanie kary za niepodstawienie autobusu i uzna za niewykonany. W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ na taki sposób, aby kara za niepodstawienie danego autobusu w terminie, nie mogła przekroczyć 6 krotności (odpowiednika 1 godziny spóźnienia ponad dopuszczony czas podstawienia autobusu zastępczego) deklarowanej przez Wykonawcę kary?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona zmian wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 7), w której znajdzie się zapis mówiący o tym że kara nie może przekroczyć 6 krotności deklarowanej przez Wykonawcy kary.

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (7 grudnia 2016, 16:00:08)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (22 grudnia 2016, 14:24:06)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 650