zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.13.2016
wartość: 258300,00
termin składania ofert: 16 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: w zakresie Części I: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 96 393,24 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 77,55 pkt. w zakresie części II: Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz za cenę 90 045,00 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 74,73 pkt. w zakresie części III: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 4 080,00 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 60 pkt. 
ogłoszenie_366863_2016 (182kB) pdf
informacja_o_wyniku_przetargu_IGM_271_13_2016 (128kB) pdf
ogłoszenie_340017_2016 (28kB) pdf
ogloszenie_335861 (371kB) pdf
SIWZ_IGM_271_13_2016_zmieniony (429kB) pdf
załącznik_nr1 (128kB) word
załącznik_nr2 (51kB) word
załącznik_nr3 (52kB) word
załącznik_nr4a (406kB) pdf
załącznik_nr4b (399kB) pdf
załącznik_nr4c (392kB) pdf
załącznik_nr5 (622kB) pdf
załącznik_nr6_1 (126kB) pdf
załącznik_nr6_2 (272kB) pdf
załącznik_nr6_3 (346kB) pdf
załącznik_nr6_4_poprawiony (160kB) pdf
załącznik_nr6_5 (114kB) pdf
załącznik_nr6_6 (158kB) pdf
załącznik_nr6_7_poprawiony (128kB) pdf
załącznik_nr6_8 (123kB) pdf

Uwaga!
Poprawiono załączniki do SIWZ:
1. załącznik_nr6_4 (wykaz pojazdów - Volkswagen T4 został przesunięty z wykazu pojazdów OSP Łabiszyn do wykazu pojazdów OSP Lubostroń)
2. załącznik_nr6_7 (wykaz maszyn i urzadzeń do ubezpieczenia - usunięta została Winda SPZOZ, w związku z czym zmieniła się suma suma ubezpieczenia w załączniku)

W związku z licznymi pytania odnośnie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający poniżej publikuje odpowiedzi na zadane pytania i wydłuża termin składania ofert w postępowaniu.

ZMIANA TERMINU OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI:
BYŁO: 14.11.2016r. godz. 12:00
JEST: 16.11.2016r. godz. 12:00

W związku ze zmianą terminu otwarcia kopert z ofertami Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia a także informuje o zmianie SIWZ w poniższych punktach: 18.13, 19.1 i 19.5
było:
14.11.2016r.
jest:
16.11.2016r.ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Gmina Łabiszyn na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.
 
Pytanie 1:
Z mapy ISOK wynika, ze część  gminy znajduje się na terenach zalewowych, czy pod 1997r. były tam szkody powodziowe?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 20 lat w mieniu Gminy Łabiszyn nie wystąpiły szkody powodziowe.
 
Pytanie 2:
Niepokoi nas brak jakichkolwiek informacji o stanie technicznym mostów w szczególności z XIX w., prosimy o pozyskanie informacji, np. kopii ostatnich protokołów przeglądu technicznego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada protokołów przeglądów technicznych mostów. Zamawiający ocenia stan techniczny tych obiektów na dobry / bardzo dobry.


Pytanie 3:
Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź:
PML to mienie znajdujące się na terenie Zespołu Szkół w Lubostroniu – ok. 3 800 000,00 zł (m.in. budynek szkoły, sala gimnastyczna, kompleks boisk, wyposażenie).
 
Pytanie 4:
W odniesieniu do wzoru umowy prosimy o wyrażenie zgody na następującą modyfikację § 13 pkt 3:
„zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 5:
W odniesieniu do części I Zamówienia- wzoru umowy prosimy o wyrażenie zgody na następującą modyfikację § 13 pkt 4:
„zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową) po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 6:
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień  w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień  w okresie ostatnich 20 lat
 
Pytanie 7:
Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 8:
Prosimy o potwierdzenie że wszystkie zgłoszone o ubezpieczenia budynki i budowle są użytkowane.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 9:
W zgłoszenia budynków lub budowli nieużytkowanego prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 10:
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:
Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek budynku / budowli.
 
Pytanie 11:
Prosimy o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 12:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 14:
W odniesieniu do mienia którego stan techniczny określony został jako zły prosimy o możliwość ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci tuneli, wiaduktów itp.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci tuneli i wiaduktów. W wykazie budynków i budowli figurują mosty.
 
Pytanie 16:
Prosimy o uzupełnienie roku budowy budynków.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że tam, gdzie było to możliwe, rok budowy został określony zgodnie z danymi w Załączniku nr 6.
 
Pytanie 17:
W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 4 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszelkie prace i remonty w budynkach przeprowadzane są na bieżąco. Realizowane są ewentualne zalecenia z protokołów pokontrolnych przeglądów poszczególnych budynków i instalacji. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje zestawieniem przeprowadzonych remontów i modernizacji.
 
Pytanie 18:
Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 19:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie - proponujemy 100 000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego limit.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 20:
Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody związane powolnym i systematycznym oddziaływaniem temperatury, pary, wilgotności powietrza.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania temperatury.
 
Pytanie 21:
Prosimy o szczegółową informację odnośnie stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpady gromadzone w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdują się w kontenerach pod wiatą lub na otwartym terenie. Nie posiada zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 
Pytanie 22:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 23:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 24:
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 25:
Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 26:
Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza.
 
Pytanie 27:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 28:
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 29:
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 30:
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do czystych strat finansowych zastosowanie będzie mieć właściwa klauzula OWU Wykonawcy oraz ogólne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający informują, że zastosowanie mają zapisy SIWZ. Jeśli wyłączenie obowiązujące w OWU Wykonawcy nie zostało wprost włączone w Programie ubezpieczenia, to ma ono zastosowanie.
 
Pytanie 31:
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zarządcy dróg odpowiedzialności za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 32:
Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 33:
W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:
Zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego na dzień dzisiejszy zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Pytanie 34:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 35:
Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 36:
Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
 
Pytanie 37:
W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy zamawiający nie planuje prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na budowę.
 
Pytanie 38:
Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 39:
W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 40:
Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 41:
Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 42:
Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 43:
W razie braku zgody na powyższe, prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące ważne powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela:
- podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
- rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
- spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 44:
Klauzula transportowania  – prosimy o dodanie zapisu:
Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:
- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 45:
W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o dodanie następującego zapisu:
Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które:
1)         nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
2)         nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone;
3)         nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 46:
W odniesieniu do pkt 11 SIWZ prosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji: „Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie 47:
Prosimy o wykreślenie § 14 ze wzoru umowy dla Części 1 Zamówienia oraz § 13 ze wzoru umowy dla Części 3.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze zmianą Ustawy PZP i art. 29 ust. 3a zamawiający określa w przedmiocie zamówienia na usługi (…) wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (…).
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a Ustawy PZP Zamawiający jest zobowiązany do określenia sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
 
   
Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI
W dniu 16.11.2016r. o godzinie 12:15 dokonano otwarcia kopert z ofertami na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.
W przedmiotowym postepowaniu wpłynęły 2 oferty, złożone przez:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz za cenę:
- Część I: 109 338,00 zł
- Część II: 90 045,00
- Część III: 8 828,00
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Grup ul. Szosa lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę:
- Część I: 96 393,24 zł
- Część II: 76 731,00 zł
- Część III: 4 080,00 zł
- oferty wpłynęła w terminie oznaczonym w ogłoszeniu.
- oferty została złożone w kopercie prawidłowo zamkniętej.
Inne uwagi :
1.Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosi:
Część I: 132 500,00 zł
Część II: 120 000,00 zł
Część III: 5 800,00 zł

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (3 listopada 2016, 15:15:46)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (14 grudnia 2016, 14:26:00)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_366863_2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678