zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2016  10:15
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez DROG-BET Łukasz Kowalski. W związku z uchylaniem od podpisania umowy przez w/w firmę, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą z pozostałych, tj. firmę Przedsiębiorstwo produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa Smerzyn 67, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 79,04 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) czas do podjęcia pracy sprzętu przez Wykonawcę - 10% (l0 pkt.)