zamówienie na:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Władysławowo od km 0+000-1+470 dz. nr 103, 155, 22.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.5.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Drog-Bet Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 318 199,17 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesięcy). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) rękojmia 10 % (10 pkt.) 
informacja o wyniku przetargu IP.271.5.2015 (48kB) pdf
ogłoszenie_179822_2015 (274kB) pdf
SIWZ_IP_271_5_2015 (1013kB) pdf
załącznik_nr1 (246kB) word
załącznik_nr2 (496kB) pdf
załącznik_nr3 (568kB) pdf
załącznik_nr4 (240kB) word
załącznik_nr5 (229kB) word
załącznik_nr6 (850kB) pdf
załącznik_nr7 (1601kB) pdf
załącznik_nr8 (711kB) pdf
załącznik_nr9 (1989kB) plik
załącznik_nr10 (642kB) jpg
załącznik_nr11 (807kB) jpg


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Pytanie:
Zgodnie z Kodeksem cywilnym Art. 568. § 1. „Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.”. Wnoszę o zmianę zapisów w SIWZ i formularzu ofertowym wprowadzających maksymalny okres rękojmi tj. 5 lat oraz o wprowadzenie jako kryterium wybrania oferty okres gwarancji zamiast okresu rękojmi.
 
Odpowiedź: Zgodnie z artykułem 558 §1 Kodeksu Cywilnego „Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć(…)”. Zamawiający korzystając z tego zapisu daje możliwość aby wykonawca określił na etapie składania ofert termin rękojmi jaką postanowi zaproponować. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może dokonać wyboru okresu rękojmi w przedziale od 36 miesięcy (w tym wypadku rękojmia będzie krótsza niż jest to określone w przepisach kodeksu cywilnego) do 72 miesięcy (w tym wypadku mamy do czynienia z rękojmią dłuższą niż 5 lat). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium wyboru ofert.
 
2. Pytanie:
Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanej mineralno – asfaltowych oraz mieszanek z kruszyw według wytycznych WT 1,2 i 4 z 2010 roku?
 
Odpowiedź: Tak.
 
3. Pytanie:
Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych?
 
Odpowiedź: Tak.

4. Pytanie:
Proszę o dodanie do przedmiaru robót związanych z regulacją 20 zaworów, co wynika z SIWZ, lub potwierdzenie, iż samemu można modyfikować przedmiar w celu opracowania kosztorysu ofertowego.
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału 12 SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji kosztorysu ofertowego składanego przez Wykonawców, w taki sposób aby mogli oni uwzględnić wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 
5. Pytanie:
Czy dzień 30.09.2015r. jest dniem odbioru końcowego robót czy też dniem do którego (włącznie) można zgłosić wykonanie zadania i gotowość odbioru?

Odpowiedź: Dzień 30.09.2015 jest terminem ostatecznym zgłoszenia gotowość do odbioru końcowego robót. 


6. Pytanie:
Proszę o dodanie do przedmiaru robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża z gruzu betonowego.
 
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca sporządzający kosztorys ofertowy, uzna że w/w zadanie należy uwzględnić, to powinien dokonać stosownych zapisów w kosztorysie ofertowym. Zgodnie z zapisami rozdziału 12 SIWZ załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ lub pomiarów z natury.
 
7. Pytanie:
Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać remont zjazdów o łącznej powierzchni 190 m2 . Proszę podanie technologii remontu oraz dodanie powyższego zakresu robót do przedmiaru lub o potwierdzenie iż powyższego zakresu robót nie należy wykonywać na etapie realizacji robót.
 
Odpowiedź: Remont zjazdów należy wykonać w tej samej technologii, co pozostałą część zadania związaną z remontem drogi. Zapis wskazany w rozdziale 12 SIWZ wskazuje sposób tworzenia kosztorysu ofertowego i charakteru przedmiaru robót załączonego do SIWZ.
 
8. Pytanie:
Proszę o podanie kategorii ruchu drogi (KR).
 
Odpowiedź: Kategoria II.

9. Zgodnie z dokumentacją i zezwoleniem na budowę należy ustawić trzy znaki ostrzegawcze. Proszę o informację czy powyższy zakres robót należy wykonać, jeżeli tak proszę o dodanie tych robót do przedmiaru.
 
Odpowiedź: Tak, powyższy zakres należy wykonać. Zapis wskazany w rozdziale 12 SIWZ wskazuje sposób tworzenia kosztorysu ofertowego i charakteru przedmiaru robót załączonego do SIWZ.


metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (16 lipca 2015, 14:28:04)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (31 lipca 2015, 09:14:53)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IP.271.5.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1022