zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.2.2015
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 2 527 200,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt). Kryterium społeczne – 10%. (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: 13 osób – 10 pkt) 
informacja o wyniku przetargu IP.271.2.2015 (40kB) pdf
ogłoszenie_UE_2015_055838 (112kB) pdf
SIWZ_IP_271_2_2015_zmieniony (1590kB) pdf
załącznik_nr1_zmieniony (402kB) pdf
załącznik_nr1a (158kB) pdf
załącznik_nr1b (141kB) pdf
załącznik_nr1c (216kB) pdf
załącznik_nr1d (210kB) pdf
załącznik_nr1e (209kB) pdf
załącznik_nr2 (213kB) pdf
załącznik_nr3 (180kB) pdf
załącznik_nr4 (189kB) pdf
załącznik_nr5 (131kB) pdf
załącznik_nr6 (190kB) pdf
załącznik_nr7 (149kB) pdf
załącznik_nr8 (61kB) word
załącznik_nr9 (571kB) pdf
załącznik_nr10 (645kB) pdf
załącznik_nr11 (560kB) pdf
załącznik_nr12 (204kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie 1:
Wykonawca zwraca się z prośba o  przedłużenie terminu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zmieszane  w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wyjaśnienia:
Zamawiający wydłuża termin wyposażenia nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2:
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru kary z tytułu opóźnienia w dostarczeniu pojemnika do wskazanej przez Zamawiającego nieruchomości, która obecnie wynosi 50,00 zł za sztukę za każdy dzień opóźnienia.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu pojemnika do wskazanej przez Zamawiającego nieruchomości.

Pytanie 3:
Wykonawca wnosi o zmianę wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji w przypadku zmiany cen jednostkowych za przyjmowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany  wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji w przypadku zmiany cen jednostkowych za przyjmowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Pytanie 4:
W jaki sposób Wykonawca ma udokumentować sytuacje braku możliwości dostarczenia pojemnika na odpady komunalne zmieszane dla danej działki letniskowej  w przypadku dużego skupiska zabudowań letniskowych?
Wyjaśnienia:
Zamawiający wskazał, że za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolnych jak np. GPS.
Za dowód można również uznać nagranie wykonane kamerą znajdującą się na samochodzie, dokumentację fotograficzną lub protokół zastania takiego zdarzenia.
ZMIANY W SIWZ:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2 lit. b)
było:
Zamawiający od dnia 22 czerwca 2015 r. będzie dysponować pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 327 szt., w tym: 
113 szt. pojemników koloru żółtego o pojemności 1100l,
107 szt. pojemników koloru niebieskiego o pojemności 1100l,
107 szt. pojemników koloru zielonego o pojemności 1100l,

jest:
Zamawiający od dnia 22 czerwca 2015 r. będzie dysponować pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 114 szt., w tym: 
53 szt. pojemników koloru żółtego o pojemności 1100l,
6 szt. pojemników koloru niebieskiego o pojemności 1100l,
55 szt. pojemników koloru zielonego o pojemności 1100l,
Wykonawca doposaży zbiorcze punkty ogólnodostępne w pojemniki 1100l w taki sposób aby każdy punkt był wyposażony w co najmniej 3 pojemniki tj. przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz szkła.

2. SIWZ
Rozdział 10 pkt. 1
było: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 09.06.2015r. godz.  10:15
jest: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
16.06.2015r. godz.  10:15

Rozdział 11 pkt. 1
było: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15 (sekretariat), w terminie do dnia 09.06.2015  roku do godz. 10:00

jest: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000- leica 1 pok. nr 15 (sekretariat), w terminie do dnia 16.06.2015  roku do godz. 10:00

Rozdział 11 pkt.2
było: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 09.06.2015 roku o godz. 10:15

jest: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ul. Plac 1000- lecia 1, pok. 8, dnia 16.06.2015 roku o godz. 10:15

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU DO DNIA 16.06.2015r. godz. 10:00

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (6 maja 2015, 15:12:07)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (19 czerwca 2015, 12:19:37)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IP.271.2.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1062