zamówienie na:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WŁADYSŁAWOWO, GMINA ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.1.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn – Lider Konsorcjum, DARKO Dariusz Stypczyński, Jadowniki Rycerskie 43A 88-400 Żnin – Pratner Konsorcjum, za cenę 222 178,09 zł brutto (termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2015r.) Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Władysławowo, gmina Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95% (95 pkt.), termin wykonania zamówienia – 5% (5 pkt.).