zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.14.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 615 509,69 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.