zamówienie na:

Uporządkowanie systemu wodno - ściekowego dla miasta Łabiszyna

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.12.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: TECHWATER Marek Jarosz, ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę ryczałtową 2 679 572,48 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Uporządkowanie systemu wodno - ściekowego dla miasta Łabiszyna, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  
ogłoszenie_407720_2014 (295kB) pdf
informacja_o_wniku_przetargu_IP_271_12_2014 (85kB) pdf
ogłoszenie_348232_2014 (4383kB) pdf
SIWZ_IP_271_12_2014 (12035kB) pdf
załącznik_nr1 (439kB) word
załącznik_nr2 (591kB) pdf
załącznik_nr3 (591kB) pdf
załącznik_nr4 (435kB) word
załącznik_nr5 (749kB) pdf
załącznik_nr6 (556kB) word
załącznik_nr7 (135kB) pdf
załącznik_nr8a (194kB) pdf
załącznik_nr8a_rys1 (278kB) pdf
załącznik_nr8a_rys2 (189kB) pdf
załącznik_nr8a_rys3 (545kB) pdf
załącznik_nr8a_rys4 (214kB) pdf
załącznik_nr8b (129kB) pdf
załącznik_nr8c (531kB) pdf
załącznik_nr8c_rys1 (332kB) pdf
załącznik_nr8c_rys2 (152kB) pdf
załącznik_nr8c_rys3 (344kB) pdf
załącznik_nr8c_rys4 (199kB) pdf
załącznik_nr8c_rys5 (344kB) pdf
załącznik_nr8c_rys6 (490kB) pdf
załącznik_nr8c_rys7 (112kB) pdf
załącznik_nr8c_rys8 (399kB) pdf
załącznik_nr8c_rys9 (135kB) pdf
załącznik_nr8c_rys10 (165kB) pdf
załącznik_nr9a (65kB) pdf
załącznik_nr9a_rys1 (46kB) pdf
załącznik_nr9a_rys2 (103kB) pdf
załącznik_nr9b (112kB) pdf
załącznik_nr9c (1167kB) pdf
załącznik_nr9c_rys1 (165kB) pdf
załącznik_nr9c_rys2 (334kB) pdf
załącznik_nr9c_rys3 (113kB) pdf
załącznik_nr9c_rys4 (113kB) pdf
załącznik_nr9c_rys5 (125kB) pdf
załącznik_nr9c_rys6 (472kB) pdf
załącznik_nr10a (102kB) pdf
załącznik_nr10b (1801kB) pdf
załącznik_nr10b_rys1 (166kB) pdf
załącznik_nr10b_rys2 (68kB) pdf
załącznik_nr10b_rys3 (98kB) pdf
załącznik_nr11a (124kB) pdf
załącznik_nr11b (427kB) pdf
załącznik_nr11b_rys1 (165kB) pdf
załącznik_nr11b_rys2 (159kB) pdf
załącznik_nr11b_rys3 (92kB) pdf
załącznik_nr11b_rys4 (67kB) pdf
załącznik_nr11b_rys5 (53kB) pdf
załącznik_nr11b_rys6 (55kB) pdf
załącznik_nr11b_rys7 (53kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


1. Pytanie:
W związku z zapisami SIWZ rozdz. 12 dotyczącymi spotkania z zainteresowanymi Wykonawcami prosimy o potwierdzenie, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Żaden przepis ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zobowiązuje Wykonawców do udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowalne. Udział w wizji lokalnej może mieć tylko charakter fakultatywny, zaś nieobecność Wykonawców nie może skutkować dla nich negatywnymi konsekwencjami. Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp i potwierdza wyrok z dnia 30 grudnia 2010r. Sygn. Akt KIO 2710/10.

Odpowiedź: Zorganizowane spotkanie nie jest obowiązkowe i nie skutkuje dla Wykonawców negatywnymi konsekwencjami, nie ma wpływu na formalną ocenę ofert ,które zostaną złożone w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ma na celu umożliwienia jak najdokładniejszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia w celu jak najdokładniejszego przygotowania oferty.  Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie spisany protokół, jeżeli w trakcie spotkania zostaną zadane pytania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia to wraz z odpowiedziami będą one zapisane w protokole a także podane do publicznej wiadomość na stronie internetowej http://www.bip.labiszyn.pl. (odpowiedzi na pytania Wykonawców)

2. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu do oferty?

Odpowiedź: Tak.

3. Pytanie:
Zamawiający zawarł w projekcie umowy (§11) warunki naliczania kar umownych, które są jednocześnie wygórowane, a do tego nierówne dla Zamawiającego i Wykonawcy
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów poprzez:
zmianę w pkt. a., ppkt. a) poprzez obniżenie kary umownej z 1% do wysokości kar umownych za zwłokę na poziomie 0,1% kwoty kontraktowej,
· dodanie ppkt. h) w który Zamawiający określi maksymalną wysokość kar umownych, którą Wykonawca zapłaci na poziomie 10% wartości zamówienia,
· rozszerzenia zapisów w ppkt. c) w który poszerzy i wyrówna Zamawiający zasady
i wysokości kar umownych, które zapłaci Zamawiający Wykonawcy.
Wykonawca podnosi, iż kary umowne ustalone przez zamawiającego określić należy jako  wygórowane. Naliczanie kar umownych w takich wysokościach może całkowicie pozbawić wykonawcę zysku z realizacji zamówienia i narazić go na poważną stratę. Nadto, taka wysokość kar umownych jest całkowicie nieadekwatna do ewentualnej szkody, jaka może powstać po stronie zamawiającego. Wykonawca podnosi, iż stosownie do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.12.2005r. (I ACa 1114/2005), miernikiem, który pozwala ocenić czy kara umowna jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przyjęty przez zamawiającego sposób naliczania kary umownej, w praktyce może doprowadzać do naliczania niewspółmiernie wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiście poniesionej szkód, kar umownych.
Niezależnie od powyższego, określenie rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne
z treścią art. 484 § 1 kc, która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji zastrzeżenia kary umownej przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela,
W tym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 17.03.1988r. (IV CR 58/99): „Kara umowna - jako rażąco wygórowana - powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania, prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”
 
Odpowiedź: Wysokość kar umownych przedstawiony w umowie wynika z faktu, że Zamawiający zobligowany jest rozliczeniem przedmiotowego zadania w nieprzekraczalnym terminie. Niedotrzymania terminu realizacja zadania przez Wykonawcę spowoduje, iż  Zamawiający poniesie rzeczywistą szkodę, która będzie adekwatna do wysokości kar umownych przedstawionych w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ. W/w przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
 
4. Pytanie:
W SIWZ rozdział 3 Zamawiający zapisał:
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 maja 2014.
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów SIWZ jako niezgodnych z dotychczasową linią orzecznictwa KIO.
W treści SIWZ określili Państwo konkretną datę zakończenia poszczególnych etapów robót, obarczając zwłokę karami, nie uzależniając zakończenia prac od konkretnego terminu rozpoczęcia robót.
Mając na względzie fakt, że nie jest możliwe ustalenie, kiedy zostanie podpisana Umowa po przeprowadzeniu postępowania, na co wpływ mają:
- możliwe odwołania,
- wezwania wykonawców do wyjaśnień oraz uzupełnienia,
- wezwania w sprawie rażąco niskiej ceny,
- a także czas niezbędny dla Zamawiającego do oceny niewiadomej liczby ofert, które zostaną złożone w postępowaniu, takie działanie jest niedopuszczalne.
Oprócz naruszenia ww. przepisów wskazujemy, iż taki sposób ustalania terminów naraża
w sposób bezpośredni wykonawcę z którym podpiszą Państwo umowę na szkodę, która spowodowana może być niedotrzymaniem terminów umownych (karą umowną) podczas gdy składając ofertę Wykonawca nie ma możliwości precyzyjnego określenia czasu jaki będzie miał na realizację Zamówienia.
Podnoszone tu kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie w licznym i jednoznacznym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, a wcześniej Zespołu Arbitrów przy Prezesie UZP, zgodnie z którym naruszenia przepisów Pzp o których mowa w piśmie mają wpływ na ważność zawieranej z wykonawcą Umowy. Stwierdzenie naruszeń w wyżej określonym zakresie może także w przypadku zamówień dofinansowywanych ze środków UE powodować naliczenie korekty finansowej, co jest nie bez znaczenia w niniejszej sprawie.
Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2008 r. dotyczącym podobnej sytuacji (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego konkretnej daty 19.10.2008 r. rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie.(...) Z tych względów skład orzekający Izby nakazał dokonanie modyfikacji w rozdziale III pkt 1.5 i 1.6.1 oraz w rozdziale VII SIWZ i w odnośnych postanowieniach wzoru umowy, przez oznaczenie rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy”.
Podobne uzasadnienie zawarto w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1123/10) „W przypadku zbyt późnego zakończenia postępowania, a precyzyjny termin jego zakończenia nie jest możliwy do przewidzenia, chociażby ze względu na wnoszenie środków ochrony prawnej, może się okazać, że planowane do sporządzenia ceny ofertowej czynniki zbyt dalece zmienią się i świadczenie przedmiotu zamówienia stanie się nieopłacalne dla wykonawcy. W związku z tym, przewidujący wykonawca będzie musiał zwiększyć koszty obliczane do oferty, co może wpłynąć na brak konkurencyjności jego oferty w stosunku do usługodawcy obecnie świadczącego zamawianą usługę”.
Wreszcie na szczególną uwagę zasługują tezy dotyczące wadliwości wyznaczenia terminu kalendarzowego skutkującego koniecznością unieważnienia postępowania postawione np. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lutego 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 54/10), gdzie Izba w sytuacji faktycznej analizowanej w sprawie uznała, że unieważnienie postępowania było konieczne i uzasadnione ponieważ w przeciwnym wypadku zawarto by umowę o świadczenie niemożliwie, która jest nieważna. Sztywno określony termin w postępowaniu przede wszystkim nie daje pewności ogółowi wykonawców, co do możliwości świadczenia oraz stawia pod znakiem zapytania składanie ofert w postępowaniu. Oczywiście Zamawiający po fakcie może się bronić, że złożono oferty w postępowaniu jednakże jest to wynikiem ryzyka, które w sposób nieuzasadniony zostało przez Zamawiającego przerzucone na wykonawcę. Na trudnym rynku zamówień publicznych wykonawca nie ma wyboru, bowiem nie składając ofert jego działalność może być skazana na likwidację.
Ważny jest także wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1246/10), w którym Izba odniosła się do problematyki sposobu wyznaczania terminu na uruchomienie usługi telekomunikacyjnej w zamówieniu o zakresie podobnym do zamówienia będącego przedmiotem odwołania:
„W konsekwencji Izba stoi na stanowisku, że zamawiający naruszył art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy, gdyż w zasadzie uniemożliwił innym wykonawcom, niż obecny usługodawca, zaoferowanie realizacji zamówienia we wskazanym przez zamawiającego terminie. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług powinien być tak określony, aby dawał możliwość wywiązania się ze zobowiązania zarówno podmiotom, które dotychczas świadczyły tego rodzaju usługi telekomunikacyjne na rzecz zamawiającego i posiadają pełną infrastrukturę sieciową, jak i tym wykonawcom, którzy w celu realizacji umowy muszą zawrzeć umowy dzierżawy łączy z ich właścicielami bądź chcieliby zainstalować własną infrastrukturę. Zasadnym jest więc, aby wykonawcy dysponowali 90 dniami na uruchomienie świadczenia usług (...)”.
Z kolei w zakresie świadczenia usług, czy realizacji robót, albo dostaw, gdzie usługi te, roboty w podobnym zakresie dotychczas wykonywał inny wykonawca należy wskazać istotne orzeczenie - wyrok Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 23 sierpnia 2007 roku (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07, UZP/ZO/0-1031/07, UZP/ZO/0-1044/07) zawierający tezę, iż wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na realizację usług telekomunikacyjnych jest faktycznie preferowaniem dotychczasowego dostawcy i jest tym samym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Podobnie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2009 roku (sygn. akt KIO/UZP 874/09) Izba przychyliła się do zarzutu odwołującego, iż wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na rozpoczęcie świadczenia usługi telekomunikacyjnej jest naruszeniem art. 29 ustawy Pzp.
Z powołanych wyżej względów wnosimy o:
1) wydłużenie terminu realizacji zadania o 135 dni od obecnie narzuconego,
2) o dokonanie niezbędnej modyfikacji SIWZ w tym umowy, przez wskazanie w liczbie dni kalendarzowych od daty przejęcia placu budowy wykonania prac, bez wskazania datowego terminu zakończenia prac,
3) ujęcie w podanych terminach czasu niezbędnego na wykonanie prac
z uwzględnieniem warunków zimowych, które mogą wydłużyć termin realizacji,
 
Odpowiedź: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynika z faktu, że Zamawiający jest zobligowany terminem rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków UE, który jest sztywno określony i nie może ulec przesunięciu. W związku z powyższym zamawiający nie zmieni terminu realizacji zamówienia.
 
    
5. Pytanie:
  Czy Zamawiający dopuszcza i zmieni terminy wykonania zadania do 135 dni od daty podpisania umowy?
Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji określonego w dniach od daty podpisania umowy (zgodnie z uzasadnieniem w pytaniu 2) na wykonanie całej inwestycji o 135 dni od daty podpisania umowy. Bazując na doświadczeniu oraz ofertach producentów urządzeń technologicznych obecnie zapisany termin realizacji jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na:
termin związania ofertą, który wynosi 30dni,warunki zimowe, które mogą znacząco opóźnić realizację zadania.
 Patrząc przez pryzmat § 11 umowy dot. kar umownych odnieść można wrażenie,
że drakoński termin narzucony przez Zamawiającego ma służyć jedynie obłożeniu potencjalnego wykonawcy karami umownymi.
 
Odpowiedź:  Żaden z zapisów umowy zawarty przez Zamawiającego nie ma na celu obłożeniem Wykonawcy karami umownymi. Zamawiający chce zwrócić uwagę że termin realizacji przedmiotu zamówienia jest dla Zamawiającego terminem sztywnym i wiąże się z terminem rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków UE.
 
6. Pytanie:
Czy Zamawiający w rozdziale 4 SIWZ zawarł wszystkie wymogi referencyjne jakie powinni spełniać oferenci? W wymaganiach brak jest jakiegokolwiek odniesienia do robót związanych z oczyszczalnią ścieków. Roboty na oczyszczalni ścieków w przedmiotowym postępowaniu mają większy zakres niż na stacji uzdatniania wody.
Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno stację uzdatniania wody jak również oczyszczalnie ścieków w związku z tym w zakresie referencji powinny być wymagane zarówno roboty
w zakresie remontu, modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody jak również remontu, modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy PZP: „Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia” oraz dalej na podstawie art. 7 ust. 1 PZP: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców”.
 
Odpowiedź: Zamawiający przypomina, że o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Brak wymogu składania wykazu robót wraz z potwierdzeniem w pozostałych zakresach nie zwalnia Wykonawców z braku posiadania wiedzy i doświadczenia, a także pozostałych elementów wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca składający ofertę w postępowaniu składa oświadczenie, w którym zapewnia, że spełnia wszelkie wymogi uczestnictwa w postępowaniu. Złożenie nieprawdy w oświadczeniu jest przestępstwem.
 
 
7. Pytanie:
Zgodnie z odpowiedzią nr 2 zamieszczoną na stronie Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego. 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza aby każdy z oferentów mógł dokonywać zmiany opisów oraz obmiarów wynikające z rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami?
Pragniemy zaznaczyć, że:
1. zgodnie z zapisem w rozdziale 12 „… przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny”,
2. Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Art. 29. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. zgodnie z orzecznictwem K.I.O sygn. akt KIO/UZP 798/08 to: „Na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, a zaniechanie Zamawiającego w tym zakresie narusza zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.”
 
Odpowiedź: W rozdziale 12 SIWZ Zamawiający zawarł wszelkie informacje na temat sposobu obliczania ceny.  
 
 
8. Pytanie:
Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarami prosimy o jednoznaczne wskazanie właściwych ilości i parametrów:
1. Rurociągi technologiczne w pomieszczeniu hali filtrów należy wykonać z rur i kształtek stalowych nierdzewnych tj. 0H18N9, AISI 304 (1.4301),
2. Montaż osuszaczy kondensacyjnych – 2szt. (przedmiar robót: 1szt.)
3. Montaż przepustnic z napędem elektrycznym pozycyjnym on/off,
4.  Montaż agregatu sprężarkowego tłokowego o parametrach – 1szt.:
- wydajność: 2x6m3/h,
- pojemność zbiornika: 240l,
(przedmiar robót: wydajność: 6m3/h, pojemność zbiornika: 78dm3 – 2kpl.)
5. Wysokość złoża chalcedonitu ma być równa 40cm (przedmiar robót: 50cm),
6. Montaż grzejniki o mocy:
- 1,5kW – 3szt.
- 0,75kW – 3szt.
- 1,75kW – 4szt.
- 0,5kW – 1szt.
- 2,5kW – 1szt.
Suma: 12szt. grzejników elektrycznych (przedmiar robót: 17szt.)
 
Odpowiedź: Ad1. Rurociągi technologiczne w pomieszczeniu hali filtrów wg zapisu w projekcie budowlano-wykonawczym. Ilość rurociągów ze stali kwasoodpornej:
- o średnicy zewn. 219.1 x 2mm – 24m,
- o średnicy zewn. 159.2 x 2mm – 24m,
- pozostałe ilości wg przedmiaru robót.
Ad2. Osuszacze powietrza wg projektu budowlano-wykonawczego.
Ad3. Montaż przepustnic z napędem elektrycznym wg wytycznych zawartych w projekcie branży elektrycznej i AKPiA.
Ad4. Agregat sprężarkowy wg projektu budowlano-wykonawczego.
Ad5. Wysokość złoża chalcedonitu wg projektu budowlano-wykonawczego.
Ad6. Ilość i moce grzejników wg projektu budowlano-wykonawczego.
 
 
9. Pytanie:
Prosimy o przekazanie schematów i zestawienia materiałów branży elektrycznej i AKPiA

Odpowiedź: Zgodnie z ustaleniami - zakres opracowań projektowych obejmował wykonanie podstawowych opisów rozwiązań wraz z wytycznymi - dla dalszego zastosowania w projektach wykonawczych i warsztatowych wykonanych przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę. Dlatego nie ma rysunków oraz zestawienia materiałów. W zakresie składającego ofertę jest zaproponowanie szczegółowych rozwiązań (na podstawie wybranych przez siebie układów - konfiguracji sterownika PLC i zastosowanych urządzeń – spełniających parametry określone w PB) oraz wykonanie projektów wykonawczych na potrzeby realizowanego tematu i przekazanie ich Inwestorowi w ramach sporządzonej dokumentacji powykonawczej - czyli schematów rozwiązań i zestawień materiałów. Podsumowując - nie narzucamy szczegółów sposobu rozwiązań sterowania i zasilania - wybór rozwiązania należy do oferenta - od jego doświadczenia realizatorskiego (stąd wymóg podstawowego doświadczenia w realizacji tego typu obiektów poświadczonego referencjami).


10. Pytanie:
Czy na czas wykonywania remontu/wymiany kraty mechanicznej na Oczyszczalni Ścieków istnieje możliwość odcięcia dopływu ścieków na oczyszczalni? W jaki sposób i po czyjej stronie jest zapewnienie odbioru ścieków w tym czasie.

Odpowiedź: Na czas prowadzenia prac istnieje możliwość przekierowania ścieków obejściem – na kratę ręczną. Nie ma potrzeby odcinania dopływu ścieków na oczyszczalnię.

11. Pytanie:
W jaki sposób inwestor rozwiąże problem zrzutu ścieków dowożonych w trakcie modernizacji stacji zlewczej. Prosimy o potwierdzenie organizacji tego procesu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Organizacja procesu zrzutu ścieków dowożonych na oczyszczalnię leży po stronie Zamawiającego.

12. Pytanie: 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie elektronicznej tj. plików z rozszerzeniem *ath – ze względu na dużą ilość pozycji kosztorysowych, ułatwi to i znacząco przyspieszy przygotowanie ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarem z rozszerzeniem *ath.
 
13. Pytanie:
W związku z dłuższym okresem potrzebnym na przygotowaniem ofert (zakres przetargu) oraz powyższymi pytaniami o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.
 
14. Pytanie:
W jaki sposób powinien być wykonany kosztorys projektowy: na podstawie projektu czy przedmiaru robót? W załączonym przedmiarze robót jest wiele braków ilościowych materiału względem dołączonego projektu. Weryfikacja na podstawie przedmiaru robót znacznie zaniża wartość zlecenia.

Odpowiedź: Kosztorys ofertowy powinien zostać wykonany na zasadach opisanych w rozdziale 12 SIWZ. Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem w pytaniu 8 Zamawiający zawarł informację na temat ilość i parametrów jakie są odpowiednie przy przygotowaniu kosztorysu ofertowego przez Wykonawców.

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (17 października 2014, 23:51:17)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (12 grudnia 2014, 12:19:19)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 407720-2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2894