zamówienie na:

Modernizacja ulicy Żnińskiej w Łabiszynie na odcinku od km 0+000 do km 0+950

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.9.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza za cenę 267 577,80 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację ul. Żnińskiej w Łabiszynie od km 0+000 do km 0+950, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.