zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.5.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4 58-100 Świdnica za cenę całkowitą 551 260,57 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.