zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.13.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o. o. za cenę całkowitą 270 636,90 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%.