zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.8.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył bank: Spółdzielcza Grupa Bankowa S. A. u!. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań reprezentowaną przez: Bank Spółdzielczy ,,Pałuki" w Żninie, ul. 7OO- lecia 41, 88-4OO Żnin za cenę całkowitą 235 959,91 zł. Wymieniony bank złożył kompletną i ważną ofertę na: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -1OO%.  
informacja_o_wyniku_przetargu_ibp_271_8_2013 (77kB) pdf

ogłoszenie_366920_2013 (298kB) pdf
SIWZ_IBP_271_8_2013 (7188kB) pdf
załącznik_nr1 (40kB) word
załącznik_nr2 (143kB) word
załącznik_nr3 (492kB) pdf
załącznik_nr4 (491kB) pdf
załącznik_nr5 (184kB) pdf
załącznik_nr6 (104kB) pdf
załącznik_nr7 (405kB) pdf
załącznik_nr8 (517kB) pdf
załącznik_nr9 (550kB) pdf
załącznik_nr10 (460kB) pdf
załącznik_nr11 (443kB) pdf
załącznik_nr12 (4678kB) pdf
załącznik_nr13 (456kB) pdf
załącznik_nr14 (375kB) pdf
załącznik_nr15 (436kB) pdf
załącznik_nr16 (380kB) pdf
załącznik_nr17 (409kB) pdf
załącznik_nr18 (316kB) pdf
załącznik_nr19 (236kB) pdf
załącznik_nr20 (408kB) pdf
załącznik_nr21 (52kB) word
W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający w  załączeniu dodaje następujące informacje:
załącznik_nr22_informacja_o_mieniu_komunalnym (630kB) pdf
załącznik_nr23_opinia_RIO_na_temat_prognozowanego_długu (184kB) pdf
załącznik_nr24_opinia_RIO_na_temat_projektu_uchwały_budżetowej_na_2013 (1105kB) pdf
załącznik_nr25_opinia_RIO_w_sprawie_WPF (1070kB) pdf
załącznik_nr26_uchwała_absolutoryjna (108kB) pdf
załącznik_nr27_uchwała_budżetowa_2013(po ostatniej zmianie) (781kB) pdf

załącznik_nr28 (45kB) pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW


Pyt.1 Proszę o dostarczenie następującego dokumentu:
Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, na spłatę których udzielany jest kredyt (z umownymi terminami zapadalności tych zobowiązań)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planowany kredyt zostanie przeznaczony na spłatę kredytów przypadających w 2013 roku. W załączniku nr 28 przedstawiony został stosowny terminarz.

Pyt.2 Czy Zamawiający potwierdza, że po Wyborze Wykonawcy przed podpisaniem umowy dostarczy:
a)      aktualne zaświadczenia z ZUS i US ( nie starsze niż 1 miesiąc),
Odpowiedź: Przed podpisaniem umowy Zamawiający złoży stosowne oświadczenie potwierdzone dowodami wpłaty, natomiast aktualne zaświadczenie przedstawi w terminie ich wydania przez ZUS i US, po podpisaniu umowy.
b)      opinie bankowe z innych banków obsługujących Gminę kredytowo
Odpowiedź: Nie.   
c)       dokumenty potwierdzające wybór Pan Burmistrza i Skarbnika
Odpowiedź: Tak
 
Pyt.3 Zamawiający może potwierdzić, że po uruchomieniu kredytu lub jego transzy w ciągu 30 dni udokumentuje wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem kredytu (w formie potwierdzenia przelewu)?
Odpowiedź: Tak


Pyt.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę Uchwały Rady Miasta i jej dostarczenie przez podpisaniem umowy w zakresie wymaganym procedurą banku, tj. sprecyzowanie ostatecznego terminu spłaty kredytu (wyrażonego jako dzień, miesiąc i rok), oraz dodanie zapisu o zabezpieczeniu w formie weksla in blanco z kontrasygnatą Skarbnika.
Odpowiedź: Nie


Pyt.5 Prosimy o wskazanie terminu (dnia) uruchomienia kredytu, jaki przyjąć do wyliczenia ceny.
Odpowiedź: Do wyliczenia ceny zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ został przyjęty termin 1 października i tym terminem winien kierować się Wykonawca przy obliczaniu ceny i porównaniu ofert złożonych w przedmiotowym postepowaniu. Zamawiający będzie dążył do podpisania umowy w terminie jak najszybszym i jeżeli procedury Prawa zamówień publicznych pozwolą to podpisanie nastąpi w terminie krótszym niż podany do wyliczenia ceny.

Pyt.6 Czy Zamawiający może potwierdzić, że spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od uruchomienia kwoty kredytu, a jeśli ostatni dzień miesiąca przypadnie będzie w dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu?
Odpowiedź: Tak.
 

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (10 września 2013, 14:44:29)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (20 września 2013, 13:30:55)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1757