zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 1,200 km, w obrębie geodezyjnym Łabiszyn Wieś dz. nr 148

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.6.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – POM” Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 2 za cenę 224 617,16 zł. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.