zamówienie na:

Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spódzielczej w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.5.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.