zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarn nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.2.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 753827,75 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
ogłoszenie_230614_2013 (1707kB) pdf

informacja o wyniku postępowania IBP_271_2_2013 (408kB) pdf

ogłoszenie_181750_2013 (464kB) pdf
SWIZ_IBP_271_2_2013 (9429kB) pdf
załacznik_nr7do SIWZ (458kB) pdf
załacznik_nr6do SIWZ (40kB) word
załacznik_nr5do SIWZ (597kB) pdf
załacznik_nr4do SIWZ (605kB) pdf
załacznik_nr3do SIWZ (716kB) pdf
załacznik_nr2do SIWZ (56kB) word
 
załacznik_nr1do SIWZ (451kB) pdf
załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
- załacznik_nr1a (152kB) pdf
- załacznik_nr1b (138kB) pdf
- załacznik_nr1c (136kB) pdf
- załacznik_nr1d (130kB) pdf
- załacznik_nr1e (129kB) pdf
- załacznik_nr2 (132kB) pdf
- załacznik_nr3 (180kB) pdf
- załacznik_nr4 (189kB) pdf
- załacznik_nr5 (130kB) pdf
- załacznik_nr6 (187kB) pdf
 

ZMIANY W SIWZ

1. W rozdziale XIV SIWZ wykreślono pkt. 4

2. W § 3 ust.1 pkt e) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy:

 - było: „posiada umowę z recyklerem w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z terenu gminy Łabiszyn”

- jest: „posiada umowę z instalacją odzysku unieszkodliwiania w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, pochodzących z terenu gminy Łabiszyn”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku  z otrzymanymi pismami  w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łabiszyn” – wyjaśniam, co następuje:
 
Pytanie 1:
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia bez podatku od towarów i usług ustalonej przez Zamawiającego z należytą starannością w zakresie w/w postępowania.
 
Wyjaśnienia:
Zgodnie  ze wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 223 poz.1458), Zamawiający przedstawi informację odnośnie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia po otwarciu kopert z ofertami, tym samym będzie on dostępny w siedzibie Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.
 
Pytanie 2:
Wykonawca prosi o wykreślenie punktu 4 w rozdziale 14  SIWZ, jeżeli Zamawiający cenę ofertową przyjął jako miesięczną, ryczałtową, która ma charakter stały i niezmienny Wykonawca nie widzi podstaw na przedstawienie kalkulacji ceny oferty. Ponadto elementy wskazane w rozdziale 14 p. 4 na podstawie, których Wykonawca skalkulował cenę nie mieszczą się w katalogu wymienionym w umowie (załącznik nr 7) paragraf 11 ust. 2.1.
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający wykreśli pkt 4 w rozdziale 14 SIWZ.
 
Pytanie 3:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt 5
Art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 13 września 1996 r. Dz.U.2012.391 j.t. z późn. zm., która precyzuje zasady i zakres sporządzania sprawozdań, które Wykonawca dostarczy co kwartał Zamawiającemu. Żądanie dodatkowych raportów w szczególności iż wynagrodzenie stanowić cenę ryczałtową miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia niezależną od ilości odebranych odpadów jest niezasadne. Dodatkowo czas sporządzenia raportu, jego akceptacja w ciągu 7 dni, a następnie wystawienie faktury dostarczenie i termin płatności 30 dni od otrzymania faktury, niesłusznie wydłużają termin otrzymania przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia.
Prosimy o skrócenie terminu płatności liczonego od dnia otrzymania faktury.
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający działając na podstawie art. 6d ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia  13 września 1996 r. (Dz.U.2012r., poz. 391)  określa w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej                                      z działalnością objętą zamówieniem, niezależnie od ustawowego obowiązku przedkładania sprawozdań kwartalnych. Biorąc pod uwagę to, że ustawodawca nie sprecyzował wymagań co do szczegółowych wymagań  prowadzenia takowej dokumentacji, dał tym samym możliwość ustalenia jej zakresu przez Zamawiającego.  Żądana przez Zamawiającego informacja dotycząca określenia w sprawozdaniach miesięcznych ilości odpadów komunalnych (zmieszanych) odebranych z terenu nieruchomości ma na celu weryfikację postępowania właścicieli nieruchomości zgodnie z Regulaminem.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia  treść rozdziału II pkt 5 zał. Nr 1 do SIWZ bez zmian i nie skraca terminu płatności liczonego od dnia otrzymania faktury.
 
Pytanie 4:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt 5 i)
Spełnienie wymagań punktu 5.i) SIWZ będzie niemożliwe w przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał jednocześnie Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych.
Dodatkowo ustawa o odpadach  dopuszcza sporządzenie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. W tych przypadkach karty przekazania odpadów obejmują odpady przekazane przez danego posiadacza i np. mogą pochodzić z kilku gmin.
 
Wyjaśnienia:
W przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał jednocześnie RIPOK  nie ma potrzeby przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów.
 
Pytanie 5:
Załącznik nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy paragraf 3 ust 1. e)
Zgodnie z 4 b) załącznika nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie                   z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r.                        o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – i oświadczenie o posiadaniu umowy z taką instalacją powinien składać Wykonawca, a nie jak w projekcie umowy – z recyklerem. Prosimy                             o zmianę zapisu.
 
Wyjaśnienie:
Zamawiający dokona zmiany zapisu w § 3 ust.1 pkt e) w załączniku nr 7 do SIWZ  - Istotne postanowienia umowy w następujący sposób:
„posiada umowę z instalacją odzysku unieszkodliwiania w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, pochodzących z terenu gminy Łabiszyn”.
 
Pytanie 6:
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał decyzje właściwego organu na odzysk, unieszkodliwianie lub przetwarzanie odpadów komunalnych, wyszczególnionych w SIWZ, lub umowę z podmiotem dysponującym ww. decyzjami, zgodnie w z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.)
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wszelkie uprawnienia do wykonania działalności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca winien złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
 
 
Pytanie 7:
Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał wpis do rejestru nadanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego?
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru nadanego przez GIOŚ, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i żąda złożenia przez Wykonawcę   oświadczenia w tym zakresie  (załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oferty).
 
Pytanie 8:
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował kierowcami, posiadającymi uprawnienia ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych, w tym ich załadunku i rozładunku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)?
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dysponował kierowcami, posiadającymi uprawnienia ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych, w tym ich załadunku i rozładunku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).
 
Pytanie 9:
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą świadectwo przeszkolenia jako doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego  towarów niebezpiecznych, w tym ich załadunku i rozładunku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)?
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dysponował osobą posiadającą świadectwo przeszkolenia jako doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego  towarów niebezpiecznych, w tym ich załadunku i rozładunku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367).
 
Pytanie 10:
W związku ze standardami sanitarnymi dotyczącymi wykonywania zamówienia odnośnie utrzymania pojemników i kontenerów w należytym stanie sanitarnym prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca powinien posiadać w swoich zasobach myjnię o zamkniętym obiegu wody przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników o pojemności od 60 l do  1100 l w miejscu odbioru odpadów?
Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku braku myjni samochodowych nie jest realne wykonanie mycia i dezynfekcji. Czynności ww. każdorazowo wymagałyby wymiany każdego pojemnika na każdej posesji w mieście i gminie, ponieważ mycie i dezynfekcja nie może odbywać się w miejscu ich lokalizacji z powodu zagrożenia zanieczyszczenia środowiska. 
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania w swoich zasobach myjni                              o zamkniętym obiegu wody przystosowanej do mycia i dezynfekcji pojemników o pojemności od 60 l do  1100 l w miejscu odbioru odpadów.
 
Pytanie 11:
Prosimy o wyjaśnienie zapisów w Rozdziale II pkt 6g) „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” dotyczących osiągnięcia poziomów recyklingu, a mianowicie czy Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma zapewnić osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu,  w stosunku do masy odebranych odpadów gromadzonych selektywnie od właścicieli nieruchomości?
 
Wyjaśnienia:
Obliczenie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz.645). Przedmiotowy  akt   prawny odnosi się do masy wytworzonych odpadów, nie zaś do masy odebranych odpadów.
W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
 
Pytanie 12:
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U z 2013 r., poz. 122) baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145).
Czy wykonawca musi dysponować pozwoleniem wodno-prawnym dla terenu bazy magazynowo-transportowej, zgodnie z art. 122 pkt. 1 ppkt 10 i art. 122 pkt.2 ppkt. 1 ustawy Prawo wodne i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
 
Wyjaśnienia:
Wykonawca nie musi dysponować pozwoleniem wodno-prawnym dla terenu bazy magazynowo-transportowej, wystarczy oświadczenie Wykonawcy, że teren jego bazy magazynowo-transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
 
Pytanie 13:
W SIWZ nie określono precyzyjnie szczegółowego przedmiotu zamówienia.
Prosimy o doprecyzowanie SIWZ w kwestii:
§  Podania oddzielnie szacunkowej ilości przewidzianych do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie dla odpadów typu: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal w Mg/12 miesięcy dla każdego odpadu oddzielnie wraz z określeniem kodów odpadu dla każdego  z nich,
§  Podania oddzielnie szacunkowej ilości przewidzianych do odbioru odpadów typu: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, przeterminowane leki, chemikalia, baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne i odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe w Mg/12 miesięcy dla każdego odpadu oddzielnie wraz z określeniem kodów odpadu dla każdego  z nich.
Bez podania szacunkowej  ilości wszystkich odpadów Wykonawca nie ma możliwości prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia, tym bardziej, że Wykonawca jest zobowiązany do zbierania każdej ilości odpadów. Proponujemy zmianę sposobu obliczenia ceny na ryczałt jednostkowo-ilościowy tzn. za każdą tonę odebranych faktycznie odpadów.
 
 
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający dysponuje  tylko takimi danymi ilościowymi o zebranych odpadach komunalnych, które podane zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale I. pkt. 2. Odpady takie jak: zużyte baterie i akumulatory zbierane są w rożnych miejscach na terenie gminy – w urzędach, placówkach oświatowych, punktach świadczących usługi  w zakresie wymiany zużytych baterii lub akumulatorów, placówkach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową urządzeń elektrycznych itp. Zamawiający dysponuje tylko informacją o zebranych bateriach w siedzibie urzędu z roku 2012 w ilości 0,019 Mg, przeterminowanych lekarstwach zebranych z dwóch aptek na terenie miasta Łabiszyn (kod: 20 01 32*) w ilości: 2010 r. - 0,05 Mg; 2011 r. - 0,07 Mg; 2012 r. - 0,08 Mg, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (kody: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36*) w ilości: 2010 r. - 4,09 Mg, 2011 r. - 3,12 Mg, 2012 r. - 1,44 Mg. Pozostałe odpady takie jak: wielkogabaryty czy zużyte opony Gmina Łabiszyn zbierała nieregularnie w ramach zbiórek na terenach wiejskich i w mieście, stąd nie dysponuje dokładnymi danymi ilościowymi zebranych tychże odpadów ( w roku 2011 – ok. 4 Mg odpadów  wielkogabarytowych, w roku 2012 – ok. 5 Mg łącznie zebranych odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon).
Zamawiający nie zmienia sposobu obliczenia ceny.
 
Pytanie 14:
Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie, czy w zapisie § 11 projektu umowy Zamawiający dopuszcza również zmiany wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji w przypadku:
-zmiany wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów,
-zmiany cen jednostkowych za przyjmowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych?
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany  wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji w przypadku:
-zmiany wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów,
-zmiany cen jednostkowych za przyjmowanie odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 
 
Pytanie 15:
W nawiązaniu do § 8 ust. 1  na podstawie jakich dowodów Wykonawca ma udowodnić, że z danej nieruchomości zostały odebrane odpady lub, że harmonogram odbioru odpadów został skutecznie dostarczony właścicielowi nieruchomości?
 
Wyjaśnienia:
Wykonawca może udowodnić, odebranie odpadów z danej nieruchomości na podstawie system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przekazywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, w który zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U z 2013 r., poz. 122) winny być wyposażone pojazdy.
Wykonawca może żądać potwierdzenia odbioru harmonogramu przez właściciela nieruchomości. To  potwierdzenie będzie dowodem dostarczenia harmonogramu. W ten sam sposób można udokumentować dostarczenie pojemników do poszczególnych nieruchomości.
 
Pytanie 16:
W nawiązaniu do zapisów Rozdziału II pkt 6 h) „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” czy Zamawiający zapewnia odśnieżanie i utwardzenie dróg aby wykonać usługę odbioru odpadów pojazdami do tego przeznaczonymi?
Proponujemy wprowadzenie zapisu o treści: „dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji pojemnika dla danej posesji w przypadku braku możliwości dojazdu z powodu nieprzejezdności dróg w wyniku prowadzonych remontów, złego stanu nawierzchni dróg spowodowanego niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi trudnego położenia posesji itp.”
 
Wyjaśnienia:
Zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013.260) do zarządcy drogi należy planowanie, przebudowa, remont, utrzymanie i odnowa drogi. Na terenie przedmiotu zamówienia znajdują się drogi powiatowe, gminne i wojewódzkie. Wobec powyższego Zamawiający w przypadku nieprzewidzianych okoliczności mogących leżeć po stronie zarządcy drogi, przewidział możliwość okresowej zmiany harmonogramu.
Zamawiający pozostawia  treść zapisów Rozdziału II pkt 6 h) „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” bez zmian.
 
Pytanie 17:
Czy Zamawiający dopuszcza aby segregacja  odpadów była prowadzona w pojemnikach 1100 l zamiast w pojemnikach typu dzwon?
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający dopuszcza aby segregacja odpadów komunalnych była prowadzona w pojemnikach    o pojemności 1100 l, z zastrzeżeniem spełnienia warunków co do kolorystyki pojemników określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

metryczka


Opublikował: Adrian Lubiszewski (8 maja 2013, 14:20:47)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (17 czerwca 2013, 09:32:39)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3191